הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

רואה החשבון יוסי גסנר מפרט את המקרים שבהם חייבים להגיש את הדוח והוראות מסויימות בקשר להגשת הדוחות.<br/>

רו"ח יוסי גסנר , ט' באייר תש"ע

לבטל הגדלת תקציב המועצות הדתיות
לבטל הגדלת תקציב המועצות הדתיות

כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב להגיש דוח למס הכנסה למעט אם נקבע לו פטור מחובת הגשה, בשל השינויים בחקיקה ישנם רבים שאינם מודעים לחובתם להגיש דוח על ההכנסה למס הכנסה , להלן נפרט את המקרים שבהם חייבים להגיש את הדוח והוראות מסויימות בקשר להגשת הדוחות .

 

מועד הגשת הדו"ח למס הכנסה

מועד הגשת הדו"ח הוא עד 30/4/10 אולם מי שחייב לנהל הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה ומי שחייב בהגשת דו"ח מקוון (שידור הדו"ח באינטרנט ) -מועד הגשת הדו"ח הינו עד 31/05/10.

ניתן להגיש בקשה למס הכנסה לאורכה להגשת הדוחות לתאריך מאוחר יותר אם לא התקבלו כל המסמכים הדרושים להגשת הדוח או בשל סיבה אחרת . יש לציין שמייצגים –רואי חשבון ויועצי מס מקבלים אורכות כלליות עבור לקוחותיהם אם עמדו בתנאים מסויימים של שיעורי הגשת הדוחות מכלל לקוחותיהם .

הגשת דו"ח באיחור ללא קבלת אישור על אורכה ממס הכנסה תגרום להטלת קנסות גבוהים .


יחיד המבקש החזר מס שאינו חייב בהגשת הדו"ח למס הכנסה יכול להגיש את הדו"ח תוך שש שנים .....

 

הטפסים והדרך שבה צריך להגיש את הדו"ח למס הכנסה

 

יחיד החייב בהגשת דוח –חייב לשדר את הדו"ח למס הכנסה באינטרנט או באמצעות מייצג (רואה חשבון יועץ מס ) בשידור ישיר למחשבי מס הכנסה

לאחר השידור יש להדפיס את הדו"ח בשני עותקים כאשר המערכת תנפיק מספר ברקוד על שני העתקים .לפני השידור עדיף תחילה למלא את טופס 1301 או במקרה של החזר מס לשכיר - טופס 0135 (מילוי הטופס יקל על שידור הדו"ח למס הכנסה )

העתק אחד יוגש למס הכנסה בצרוף הנספחים והאישורים המפורטים להלן ,והעתק השני יישאר בידי הנישום עם אשור הגשה (פקיד מס הכנסה יחתים בחותמת "התקבל " את העתק השני ) -אסמכתה להגשת הדו"ח .

 

הנספחים שיש לצרף לדו"ח

הכנסות מעסק או משלח יד,

נספח א' -טופס 1320 או טופס דומה במתכונתו –הטופס הינו דו"ח רווח והפסד

נישום שמחזור הכנסתו כולל מע"מ הוא מעל 300,000 ₪ -יצרף גם טופס 6111 –טופס המפרט את דו"ח רווח והפסד (והמאזן כאשר חייבים בהנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה ) במתכונת מיוחדת של מס הכנסה .

 

הכנסות ממשכורת או מקיצבה

יש לצרף לדו"ח את טופסי 106 כשהם חתומים בחותמת המעביד ..

בטופסי 106 רשומים הקודים של הדו"ח השנתי על מנת להקל את רישום הנתונים בדו"ח השנתי .

כאשר ישנם מספר טופסי 106 עדיף לערוך נייר עבודה שבו ירוכזו הסכומים השונים לפי קודי מס הכנסה ..בנוסף יש למלא את טופס 134 על מנת לבדוק האם סה"כ המעבידים שילמו תשלומים עודפים (החייבים במס הכנסה ) לקרן השתלמות וקופות גמל .

 

הכנסה מרכוש כגון השכרת חנות –הכנסות מדמי מפתח והכנסות אחרות

 

יש למלא טופס 1321 –בטופס נרשמים ההכנסות והוצאות שחלו על המשכיר לצורך יצירת ההכנסה

כגון :דמי החזקה ,ביטוח, מיסים עירוניים והוצאות אחרות .במקרה שנדרש פחת יש לצרף טופס 1342 –טופס שבו מחשבים את הפחת המוכר .

 

 

הכנסות מניירות ערך

 

יחיד שניירות הערך שלו אינם רשומים בספרי העסק (המקרה השכיח ) יש למלא נספח ג' –טופס 1322 . הטופס ימולא באמצעות הנתונים המתקבלים מהמוסדות הבנקאיים (טופסי 867א ) יש כמובן לצרף את טופסי 867 א' לדוח השנתי .

נציין כי בשל הכנסות מניירות ערך ניתן לקבל החזרי מס כגון במקרה של חכנסות נמוכות (בחורי ישיבות ) או במקרים בהם נוצרו הפסדים שלא קוזזו על ידי המוסדות הבנקאיים מרווח מניירות ערך

ראה מאמר בנושא באתר האינטרנט WWW.STARTBUSINESS.CO.IL

 

במקרים אחרים כאשר ניירות הערך רשומים בספרי העסק יש למלא בנוסף לנספח ג' גם טופס 1325 או טופס , 1326.לפי העניין

 


הכנסות מחו"ל

 

יש למלא נספח ד' - טופס 1324 הרישום יתבצע באמצעות אישורים מחו"ל המציינים את ההכנסה והמס ששולם בחו"ל את האשורים יש לצרף לדו"ח השנתי.

 

מסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי

המסמכים המפורטים להלן מתייחסים למגיש הדו"ח ולבת זוגו .

 

טופסי 106

טופסי 865 מקוריים ניכויים במקור מהכנסות שאינם משכורת כגון מהרצאות ,הדרכות הופעות וכו'

טופסי 867 אשורים על הכנסות מריבית מהמוסדות הבנקאיים

טופסי 867א אישורים על הכנסות מניירות ערך מהמוסדות הבנקאיים

אשורים מקוריים על תשלומים לקופת גמל .

אשור על תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

אשור על תשלום לקרן השתלמות –לעצמאי בלבד .

יש לציין שאם נתבע ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל הרשומה על שם ילדו שהוא מעל גיל 18 יש לצרף בנוסף טופס 158 .

תרומות מוכרות למס הכנסה – על גבי התרומה צריך להיות רשום – תרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה . –בשל התרומות המוכרות מתקבלים החזר ממס הכנסה של 35% מסכום התרומה .(בגבולות מסויימים)

אשור על תשלום דמי ביטוח לאומי כעצמאי (גם לשכיר ששילם ביטוח לאומי עבור התקופה שבה היה עצמאי

לשכיר שרוצה לתבוע הוצאות -אשורים על הוצאות שהוצאו לצורך יצירת הכנסה ממשכורת כגון ספרות מקצועית , דמי חבר ללשכות מקצועיים ותשלומים אחרים .

 

 

אשור על מועד השחרור מצה"ל .

אשור על קבלת תואר אקדמאי –

אשור על תשלומים בשל החזקתם במוסד מיוחד של הורה בן הזוג , ילד משותקים לחלוטין ומרותקים למיטה בתמידות ,עיוורים או בלתי שפויים או בשל ילד מפגר .

אשור על תשלום מזונות .-הסכם גירושין או פס"ד על החובה לשלם מזונות

מי שחי בנפרד מבן הזוג ומשלם לבן הזוג עבור כלכלת הילדים –מסמכים על חלקו בהוצאות הכלכלה

אשור על תשלומים בשל הנצחת זכרו של בן משפחה שהיה שוטר או חייל שנספה במערכה ובפעולות איבה.

אשור על קבלת פיצויים פטורים ממס –טופס 161 או אישור מפקיד השומה

אשור על פריסת הפיצויים חייבים במס (מחודש מאי 2006 האשור נמצא במערך הממוחשב מס הכנסה) .

אשור על פריסת שבח ממכירת מקרקעין.

לעצמאי ובמקרים מסויימים לשכיר

טופס פחת

טופס ניכוי בשל פחת

טופס- 1344 הפסדים מועברים משנים קודמות

טופס1213 לנישום שביצע תכנון מס מיוחד.

טופס 4431 בני זוג העובדים בעסק משותף ודורשים חישוב מס נפרד .

לצורך קבלת החזר מס -צילום שיק של חש' הבנק

אשור על השקעה במחקר מדעי

אשור על השקעה בסרטים

 

 

המקרים בהם חייבים להגיש דו"ח על הככנסה

 

סוגי נישומים /ההכנסות

המקרים בהם חייבים להגיש דו"ח למס הכנסה

שכיר

המשכורת (או סה"כ המשכורות) עולים על 599,000 ₪

לא נוכה מס כחוק

שכיר שיש לו יותר ממשכורת אחת שסכומם פחות מ 599,000 ₪

אם לא נערך תאום מס ומהמשכורות הנוספות נוכה מס במקור בשיעור הנמוך מהשיעור המירבי 46%

עצמאי – שגילו מעל גיל 18

בכל מקרה –גם אם ישנם נוצר הפסד

עצמאי תושב ישראל שגילו מתחת ל 18 שנה

אם הכנסתו החייבת היא 69,580 ₪ ומעלה

אדם שמכר מקרקעין

המכירה אינה פטורה ממס

לא נוכה המס המירבי

המס חושב בדרך של פריסה

 

הכנסה מדמי שכירות

לא שולם מס בשיעור 10% מדמי השכירות

דמי השכירות עולים על 311,000 ₪

הכנסה מריבית

סכום ההכנסה מריבית עולה על 594,000 ₪

לא נוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק (אלא אם ההכנסה פטורה ממס )

הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,

סכום ההכנסה(מכירות) עולה על 1,713,000 ש"ח

לא נוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק (אלא אם ההכנסה פטורה ממס )

הכנסה מקצבת חוץ

סכום הקיצבה עולה על 311,000 ₪

הכנסה נוספת - שלא מעסק או משלח יד: כגון שכר סופרים

התקבל אישור מפקיד השומה לניכוי מס במקור בשיעור הנמוך מ 30%

לא התקבל אישור מפקיד שומה נוכה מס במקור בשיעור הנמוך מ 46%

"'בעל שליטה" בחברה,

בעל שליטה בחברה (החזקה של 10% ומעלה בחברה )חייב להגיש דו"ח גם אם הכנסתו היא רק ממשכורת

מי שמחזיק בחברה בחו"ל שאינה סחירה בבורסה

 

מי שמחזיק בנכסים בחו"ל

ששווים מעל 1,728,000 ש"ח.

מי שמחזיק בחשבונות בנק בחו"ל

ששווים מעל 1,728,000 ש"ח.

 

 

מי שהיה חייב להגיש דוח בשנת המס הקודמת,

למעט במקרים מסויימים

מי שנדרש להגיש דו"ח על פי דרישת מס הכנסה

 

 

 

 

 

 

לתגובות הערות ושאלות ניתן לפנות ל – GASNER@ZAHAV.NET.IL

 

יוסי גסנר ,רו"ח

www.STARTBUSINESS.co.il