מענק הכנסה -מס הכנסה שלילי

החוק מקנה לשכיר ועצמאי שהכנסתם נמוכה מענק במטרה לעודד אותם לעבוד ולצמצם את הפערים החברתיים.

רו"ח יוסי גסנר , כ"ז באייר תש"ע

משרד מס הכנסה
משרד מס הכנסה
פלאש 90

בדצמבר 2007 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים – המכונה –חוק מס הכנסה שלילי . החוק מקנה לשכיר ועצמאי שהכנסתם נמוכה מענק במטרה לעודד אותם לעבוד ולצמצם את הפערים החברתיים .


לקבלת הסברים  מאתר מס הכנסה לחץ כאן

סימולטור מאתר מס הכנסה  לחישוב המענק
בשנת 2009 החוק חל על סוגי התושבים שלהלן :


  1. אשה (נשואה או רווקה ) שיש להם ילד שטרם מלאו לו שנתיים

  2. אב חד הורי שכלכלת ילדיו עליו .

  3. שכיר או עצמאי שהוא תושב של "אזור שילוב " .

תושב "אזור שילוב" - הינו מי שכתובת מגוריו, בשנה שבגינה נתבע המענק לפי מרשם האוכלוסין, כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - 1965 , הייתה בישובים הבאים:

ירושלים, אשקלון, נתניה, שדרות, נצרת, נצרת עילית, עין מאהל, באקה-ג'ת, משמרות, עין עירון, ערערה, כפר פינס, כפר קרע, אור עקיבא, חדרה, פרדס חנה - כרכור, מועצה מקומית בסמ"ה )מועוויה, ברטעה ועין א-סאלה(,


התנאים לקבל המענק :

על מנת לקבל את המענק יש לעמוד בכל התנאים שלהלן :


  1. לתובע/ת הכנסת ממשכורת (הכנסת עבודה ) או הכנסה מעסק

  2. הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת 2009 הייתה גבוהה מ 1,860 ₪ ונמוכה מ – 5,540 ואם היו לתובע/ת 3 ילדים נמוכה מ 6,067 ₪ .( החלוקה החודשית הממוצעת נקבעת על ידי חלוקת סה"כ הכנסה(מעבודה או מעסק ) במספר חודשי עבודה )

  3. גיל התובע/ת הינו מעל 23 שנה –כלומר יליד שנת 1986 ומטה .

  4. לתובע/ת שגילו אינו עולה על 55 יש ילד אחד לפחות שגילו מתחת לגיל 19 שנה ביום 31/12/09 .

  5. לתובע ולבן זוגו או בבעלות ילדו התלוי בו כלכלית , ביחד או לחוד אין ולא היה במשך כל השנה זכות למקרקעין (,מגרש חנות וכד') פרט לדירת המגורים ופרט להחזקת בזכות למקרקעין בשיעור שאינה עולה על 50% )

.

המועדים להגשת הבקשה

  • עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה (או שבן זוגו חייב להגיש דו"ח ) יגיש את הבקשה עד 31 במאי ,2010 (להערכתי תינתן אורכה )

  • יחידים אחרים עד 30 בספטמבר 2010 .


כיצד יש להגיש את התביעה

יש להגיע באופן אישי (כלומר לא ניתן לתת לאדם אחר יפוי כח לצורך הגשת הבקשה ) לסניף דואר . למלא טופס תביעה ולמסור את הפרטים והמסמכים הבאים :


הצגת תעודת זהות

כתובת למשלוח הדאר

פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה אליו יועבר המענק

העתק המחאה או אישור בנק המעיד שחשבון הבנק מנוהל על שם מגיש הבקשה .

יש לרשום בטופס את מס' המעסיקים ( כולל מעסיקים במשק הבית ) שהיו לתובע/ת ולבן הזוג .

פרטים וההצהרה הכלולים בטופס התביעה


הצהרה על מספר מקומות העבודה לרבות במשק בית

"עבדתי כשכיר (לרבות במשק בית) בשנת המס ב ....מקומות עבודה ,בן זוגי עבד כשכיר (לרבות במשק בית ) ב מקומות עבודה ".

יש למלא את מספר מקומות עבודה (לרבות משק בית ) שבה עבדו התובע ובן הזוג , כל אחד לחוד .

בסיום מילוי כל הפרטים פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים שהוצהרו על גבי טופס התביעה : על חלק התחתון של המסמך יש לחתום על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק .

החלק העליון ישאר בידי מגיש הבקשה ויהווה אישור קבלה על הגשת התביעה בצרוף מספר התביעה לצורך בירורים.

קבלת המענק צפוייה להתקבל עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד 15 ביולי 2010 לפי המאוחר .

גובה המענק

סכום המענק מושפע מגובה הכנסות של התובע ,ממספר הילדים ומגיל התובע . לדוגמא אם גובה ההכנסה החודשית הממוצעת היא בין 3,240 ₪ לחודש ל 4,320 ₪ ויש לך ילד אחד או שני ילדים סכום המענק עשוי להגיע ל 300 ₪ לחודש .

באתר מס הכנסה יש סימולטור לבדיקת הזכאות וחישוב המענק המגיע

https://www.shaam.gov.il/shmhshlili/

ניתן לקבל פרטים נוספים באתר מס הכנסה http://ozar.mof.gov.il/taxes/ או במוקד השירות הטלפוני שמספרו *4954 או 12224954 או 02-5656400

מספר התביעה המודפס על גבי הטופס ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני .

יש לציין שהגשת תביעה כוזבת או עניין המשפיע על הזכאות למענק מהווה עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר ובנוסף הזכאות לקבלת המענק תתבטל גם לגבי שנתיים נוספות


יוסי גסנר ,רואה חשבון

WWW.STARTBUSINESS.CO.IL