יום התשובה והמחילה

היום הקדוש, יום הכיפורים הוא יום התשובה והמחילה. ערוץ 7 מאחל לגולשים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

אברהם מלמד , ט' בתשרי תש"פ

גמר חתימה טובה!
גמר חתימה טובה!
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בעוד שעות אחדות ייכנס הצום של היום הקדוש, יום הכיפורים. המוני בית ישראל יפקדו את בתי הכנסת לתפילת 'כל נדרי' הפותחת את יום הכיפורים.

התפילה המעידה על יכולת האדם לשוב בתשובה ולבקש מחילה על חטאיו, כשם שמתירים את הנדרים כן אפשר להתיר את החטאים ולהתחרט עליהם מראש ולבטל אותם ולהחליט שהולכים לדרך חדשה.

ככל שנה ייערכו ברחבי הארץ עשרות מניינים של ארגון 'צהר' לקירוב לבבות, מניינים אלו יהיו פתוחים לציבור הרחב, גם לאלו שאינם מגיעים כל השנה לבתי הכנסת, מלווים בהסברים ובדיונים סביב משמעותו של יום הכיפורים.

בבתי הכנסת בארץ יתקיימו התפילות של יום הכיפורים המקיפות את היום כולו. יום הכיפורים יתחיל הערב בתפילת 'כל נדרי' ויסתיים מחר בתפילת נעילה בקבלת עול מלכות שמים ובהצהרה הגדולה כי 'ה' הוא האלקים'.

מנהג הכפרות

מנהג הכפרות במקורו היה בשחיטת תרנגולות, לפני השחיטה היו מסובבים את התרנגול מעל ראש האדם ואומרים 'זה כפרתי, זה חליפתי זה תמורתי, זה התרנגול ילך למיתה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום'. כיום רווח המנהג לקיים את מנהג הכפרות על ידי נתינת כסף לצדקה, ואומרים 'זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום'. ואם אדם מקיים את הכפרות עבור בני ביתו, הוא אומר 'זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נלך לחיים טובים ארוכים ולשלום'.

מצווה לאכול ולשתות

בערב יום הכיפורים מצווה מיוחדת לאכול ולשתות כדי שיהיה כוח לצום, ונהגו לעשות שתי סעודות חג, האחת סעודת צהרים והשניה סעודה מפסקת. אחת הסיבות למצוות האכילה בערב החג, היא משום שהיא מהווה תחליף לסעודת החג של יום כיפור שאינה קיימת בשל הצום, והרי ראוי יום הכיפורים לשמוח בו, שעליו נאמר במשנה כי 'לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים'. לפי שיום הכיפורים הוא יום הסליחה והמחילה לישראל.

זמן להתפייסות בין אדם לחברו

ערב יום הכיפורים הוא זמן להתפייסות ולמחילה בין אדם לחברו. שהרי ביום הכיפורים נמחלים עוונות שבין אדם לבוראו, אבל עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר. ובערב יום הכיפורים נוהגים לבקש סליחה ומחילה ולהתפייס איש עם רעהו, ולהרבות אהבה ואחדות, כדי להגיע ליום הכיפורים מאוחדים, וכשיש אחדות שורה הסליחה.

טבילה במקווה טהרה

רבבות יטבלו היום במקווה טהרה קודם היום הקדוש. גם אנשים שאינם טובלים כל השנה בערבי שבתות וחגים, נוהגים לטבול בערב יום הכיפורים. על יום הכיפורים נאמר: "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים". ביום הכיפורים הקב"ה מטהר את ישראל ומכפר על חטאי ישראל. יום הכיפורים נותן כוח התחדשות רוחני וטהרה לכל ימות השנה.

על יום כיפור במקורות

יום כיפור במקורות מוזכר בעיקר בהקשר לסדר עבודת הכהן הגדול במקדש, בקרבנות שהקריב כדי לכפר על ישראל. בכניסתו למקום הקדוש ביותר בבית המקדש אחת בשנה, קודש הקודשים. הכהן הגדול שהיה שליח עם ישראל להקרבת הקרבנות המביאים לכפרה. היה עובד במקדש בסדר עבודה מיוחד המתחיל מעלות השחר ונמשך עד לסוף הצום. הכולל הקטרת קטורת, הקרבת הקרבנות, הכניסה לקודש הקדשים ועוד. מעמד מיוחד היה בעת שהכהן הגדול אמר את השם המפורש והעם כולו שנכח במקדש כרע והשתחווה. כשיצא הכהן הגדול מקדש הקדשים, היו פניו זוהרות וקורנות, וכדברי הפייטן, 'אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים'.

חמשת העינויים

ביום הכיפורים ישנם חמישה עינויים: א. איסור אכילה ושתיה ב. איסור רחיצה ג. איסור סיכה (התבשמות) ד. איסור נעילת הסנדל, נעלי עור ה. איסור תשמיש המיטה, ונוהגים פרישות כזמן נידה. הוא מה שכתוב בתורה 'ועניתם את נפשותיכם'. המשמעות הרוחנית של חמישה עינויים אלו, שביום הכיפורים בו ישראל נדמים למלאכים, הם אינם זקוקים להנאות הגשמיות, ולכן הם פורשים מהם. יום הכיפורים הוא יום שכולו רוחני וזך. יום שבו האדם חוזר אל האמת הפנימית שלו, אל נשמתו.

יום התשובה והסליחה

יום הכיפורים הוא היום שבו מכפר ה' על חטאי בני ישראל. לכן עושים ישראל תשובה ביום זה, ומכיוון שעיקר מצוות התשובה היא הוידוי, ישנם בכל חמשת התפילות שמתפללים ביום הכיפורים, וידוי ארוך בסוף התפילה. וכן אומרים וידוי של 'אשמנו בגדנו'.

חמש התפילות של יום הכיפורים, מתחילות בתפילת הערב, ולמחרת בבקר תפילת שחרית, לאחריה תפילת מוסף, שבה מפורטת עבודת הכהן הגדול במקדש. לאחריה תפילת מנחה, ואחריה סמוך לשקיעה, התפילה המיוחדת ליום הכיפורים. תפילת נעילה, הנקראת כך משום שהיא נאמרת לפני נעילת שערי שמים. זוהי התפילה היחידה שבה אנו אומרים 'וחתמנו לחיים טובים'.

אתר ישיבה העלה עמוד מיוחד ליום כיפור ובו זמני הצום, שיחות, הלכות, שאלות ותשובות ועוד. לחץ כאן לעמוד על יום כיפור.