בנק ישראל: מרכיב הפריים במשכנתא יוגבל לשליש

טיוטת הנחייה חדשה של המפקח על הבנקים מגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתה) בריבית משתנה לשליש מסך ההלוואה לדיור.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג בניסן תשע"א

דוד זקן.
דוד זקן.
פלאש 90

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם היום טיוטת הנחיה בנושא הלוואות לדיור בריבית משתנה אשר תחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 5 במאי 2011 ואילך. ההנחיה החדשה הינה המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי בנק ישראל והפיקוח על הבנקים.

ההנחיה מגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתה) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה. המגבלה חלה על הלוואות חדשות לדיור בכל מסלולי הריבית המשתנה, שבהן הריבית עשויה להשתנות במהלך תקופה קצרה מחמש שנים.

ההנחיה גם מסדירה חובת גילוי ללקוחות שנטלו בעבר הלוואות לדיור במסלול של ריבית משתנה לא צמודה על בסיס הפריים, כאשר רכיב ההלוואה שנטלו במסלול זה הוא שליש או יותר. מטרת הגילוי להגביר את מודעותם של לווים אלה להשלכות האפשריות של עלייה בשיעור הריבית על גובה ההחזר החודשי שיוטל עליהם, ועל מנת לאפשר להם בחינה מושכלת של סיכון זה ושל האפשרויות למזעורו.

טיוטת ההנחיה פורסמה לנוכח המגמות הנמשכות בשוק הדיור, ובעיקר, ההיקף המשמעותי של ביצועי ההלוואות לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סיכון ללווים, וכפועל יוצא למערכת הבנקאית בכללותה. מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה החודשיים המוטלים על הלווים, באופן שישליך על יכולתם לפרוע את ההלוואות כסדרן. תרחיש זה מתחדד נוכח הימצאותנו בתקופה בה שיעור הריבית נמצא במגמת עלייה.

בבנק ישראל מציינים, כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה, ובאופן שלא תאם את העלייה המהירה במחירי הדיור. ההוראה החדשה נועדה למנוע התפתחויות מסוג זה לטובת הציבור והמערכת הפיננסית בכללותה.

טיוטת ההנחיה תידון בקרוב בוועדה המייעצת לענייני בנקאות, ולאחר מכן תגובש ההנחיה הסופית.