המסעות לפולין – המחיר עולה, הפיקוח לא

המבקר: מסעות בני הנוער לפולין מבוצעים ללא פיקוח פדגוגי מוסדר וקבוע, ומחיריהם מאמירים ולא מאפשרים השתתפות שווה לכולם.

שמעון כהן , י"ג באייר תשע"א

אושוויץ
אושוויץ

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, מתייחס בדו"ח שהוא מפרסם היום למחירים המאמירים של מסעות התלמידים לפולין, מחירים שמרחיקים לא מעט תלמידים מהיכולת להשתתף בהם. כמו כן הוא קובע כי עד היום לא נקבעה מסגרת לתכני המסעות.

"מטרות המסע ומסלוליו נקבעו כשהחלו בהם; לאחר מכן התעצם השיח הציבורי לגבי המסע ומסלוליו, אך תוכנו לא נדון בדיון מעמיק במשרד החינוך. על הנהלת משרד החינוך לבדוק אם מטרות המסע הושגו ולבחון אותן לאור התמורות הרבות שהתחוללו בחברה הישראלית ובאירופה. כמו כן מוטלת עליו החובה לבחון מחדש את אתרי המסע ומסלוליו ואת הדרך המיטבית להנחלת זיכרון השואה", כותב המבקר וממליץ למשרד החינוך "להכין מסד נתונים ממוחשב עם כל המרכיבים הרלוונטיים למסעות, ומהם יוכל להפיק מידע שיסייע לו לאתר נקודות תורפה וכשלים הנוגעים להם, להסיק מסקנות ולתקן את הטעון תיקון".

המבקר מציין כי "תלמידים המשתתפים במסע מחויבים בהכנה לקראתו, ורוב בתי הספר מסתייעים לשם כך במכוני השואה. המשרד אינו בודק ומוודא שהתכניות של המכונים אכן מופעלות ככתבן וכלשונן, ואין מפקחים מטעמו המקיימים ביקורת בשלבי ההכנה כדי לוודא שהמכונים פועלים בהתאם להמלצותיו הפדגוגיות".

כאמור, המבקר מבקר גם את מחירי המסעות וכותב כי "חלק הארי של המסע ממומן בידי ההורים. תשלומים אלה האמירו מאוד בשנים האחרונות והם אינם שווים לכל נפש. על משרד החינוך לבדוק מהן הסיבות לאי-השתתפות תלמידים במסע ולדאוג ששיקולים כספיים לא ימנעו את השתתפותם בו".