המבקר: שיפור באכיפה מול הוואקף בהר הבית

מהמעט שהותר לפרסום מדו"ח המבקר על עבודות הוואקף בהר הבית: עד שנת 2007 הרס הוואקף עתיקות ובנה בניגוד לחוק וללא אכיפה.

שמעון כהן , י"ג באייר תשע"א

אסור לתפילות ולמלמולים. הר הבית
אסור לתפילות ולמלמולים. הר הבית

בדו"ח השנתי שהוא מפרסם היום מותח מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, ביקורת על התנהלות המדינה מול הוואקף המוסלמי, התנהלות שאפשרה לוואקף לפעול בניגוד לחוק במשך שנים ארוכות.

המבקר מציין כי "הטיפול בנושא הר הבית צופן בחובו מורכבות ורגישות רבה. הטיפול בהר הבית אינו יכול להיות מעצם טיבו נושא המנותק מבעיות של יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל ובאזורי יהודה והשומרון וחבל עזה; ולא ניתן לנתקו משאלות הכרוכות ביחסי המדינה עם מדינות ערב, עם העולם המוסלמי ואלו הנוגעות ליחסי החוץ של ישראל בכלל".

לנוכח מורכבות זו הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, בהתייעצות עם מבקר המדינה, החליטה שלא להניח את הפרק הזה העוסק בעבודות הוואקף במלואו על שולחן הכנסת, ולפרסם רק את המבוא ועיקרי הסיכום שלו, "לשם שמירה על ביטחון המדינה וכדי למנוע פגיעה ביחסי החוץ שלה". זאת בהתאם לחוק מבקר המדינה.

המבקר מדגיש כי "הר הבית הוא אתר מקודש לצד היותו נכס היסטורי ייחודי. מכוח צו סדרי השלטון והמשפט, חלים בהר הבית כל חוקי המדינה".

המבקר כותב כי "במשך השנים עשה הווקף עבודות רחבות היקף בהר הבית, ובעיקר באורוות שלמה. ליקויים משמעותיים נמצאו בביצוע הפיקוח על רוב העבודות שנעשו בשנים שבהן התמקדה הביקורת (2001-2007). עבודות אלה נעשו ללא תיאום עם הרשויות העוסקות באכיפת החוק בהר הבית וללא קבלת אישורים והיתרים כנדרש. חלקן אף בוצעו באמצעות כלים מכניים, ולמרבה הצער תוך פגיעה בממצאים ארכיאולוגיים. יוצא אפוא, שהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, משנת 1988, לפיהן יש לקיים פיקוח שוטף על ההר לא מולאו במלואן, ועקב כך ליועץ המשפטי לממשלה לא הייתה תמונה שלמה בנושא הפרות החוק בהר הבית". עם זאת מציין המבקר כי "מאז שנת 2007 נעשו פעולות לתיקון חלק מן הליקויים שעלו בחוות הדעת".

"השמירה על עתיקות הר הבית ומניעת הריסתן היא משימה ציבורית מן המעלה העליונה. חשוב להדגיש כי כל עבודה וחפירה בהר הבית יש לבצע בכפוף לאופיו של המקום, בקבלת ההיתרים הנדרשים ובעמידה בכל הכללים הארכיאולוגיים. ככלל יש להתנות את אישור ביצוען של העבודות המצריכות חפירה באתר באי הפעלת כלים כבדים", מזכיר המבקר ומוסיף: "שמירת עתיקות בהר הבית, שהוא מקום מקודש ביותר עולה בקנה אחד עם עקרון השמירה על המורשת הדתית והתרבותית ומאפשרת להנחיל לדורות הבאים את ערכי המורשת הקשורים לאתר. יצוין, שבשנת 1981 הכריזה ועדת המורשת העולמית של "אונסקו" כי העיר העתיקה של ירושלים על חומותיה נכללת ב"רשימת מורשת עולמית", ובשנת 1982 היא הוכרזה כ"אתר מורשת בסיכון".

בועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית רואים בחומרה את ההחלטה להסתיר את רובו המוחלט של הדו"ח, וקובעים כי מדובר בכניעה לתכתיבים שהגיעו מסביבת ראש הממשלה, תכתיבים שכל מטרתם היא הסתרת כשלים חמורים בהתנהלותה של מדינת ישראל מול הוואקף ואזלת ידה של מערכת האכיפה בסוגיית הר הבית.

בוועד מציינים כי גורמי ביטחון שעברו על הדו"ח המלא ומודעים לתוכנו שללו את הקביעה שפרסום פרטיו עשוי לסכן את מדינת ישראל. בהקשר זה נזכיר את דבריו בערוץ 7 של חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הועדה המיוחדת שבחנה את התהנהלותה של ישראל מול הווקף. אורלב קבע גם הוא שעל פי מיטב הבנתו וידיעתו ניתן לפרסם את רובו המוחלט, אם לא את כל, הדו"ח ולא תהיה בכך כל פגיעה בביטחונה של ישראל ובמעמדה הבינלאומי. בועד רואים בקביעה זו עדות לכך שהמניע שהוביל להסתרת רוב הדו"ח אינו ענייני ומקורו הוא אך ורק ניסיון טיוח לכשלי הממשלה.