דרישה: להעניק סמכות חקירה למבקר בפרשת הרפז

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר ועדת ביקורת המדינה בבקשה להעניק סמכויות חקירה למבקר המדינה לצורך השלמת חקירת פרשת הרפז.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ב באלול תשע"א

בועז הרפז
בועז הרפז

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליו"ר וועדת ביקורת המדינה ולמבקר המדינה בבקשה להעניק סמכויות ועדת חקירה למבקר המדינה לצורך השלמת חקירת פרשת "מסמך הרפז" על כל היבטיה.

התנועה מבקשת כי יופעל סעיף 26 לחוק מבקר המדינה אשר מקנה למבקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה את כל הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחוייבים. אשר עיקרן אי תלות בסדרי דין ודיני ראיות וסמכויות לעניין זימון עדים.

פנייתה של התנועה באה בעקבות חשיפתה של איילה חסון, כי רעיית הרמטכ"ל לשעבר החליפה לכאורה עם סא"ל (במיל) הרפז כ - 1500 מסרונים. בעקבות זאת ביקשה התנועה מהיועץ המשפטי לממשלה כי חקירת הרפז תפתח מחדש.

כזכור ביום 8.9.11 הודיעה לשכת היועץ המשפטי לממשלה לתנועה כי " לעת הזו לא מוצא היועץ המשפטי לממשלה מקום לערוך בחינה פלילית מחודשת של הפרשה " עם זאת ציין היוה"מש "נוכח הגילויים שעלו בחקירה, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי אין להסתפק בחקירה הפלילית שנערכה, אלא יש להעביר את החומר בפרשה לידי מבקר המדינה, לשם בחינת כלל ההיבטים הציבוריים הנוגעים לעניין, וכך נעשה. ברי, כי בהתאם להוראות החוק, ככל שימצא מבקר המדינה במהלך בדיקתו כי המידע שברשותו מעלה חשד לביצוען של עבירות פליליות, הרי שהדברים יועברו ליועץ המשפטי לממשלה, ויטופלו בהתאם, כמקובל".

בתנועה מציינים, כי תשובת היועמ"ש, אשר התנועה כמובן מכבדת וסומכת על שיקול דעתו המקצועי בפרשה, מבהירה כי עיקר כובד הבדיקה של ההיבטים השונים העולים מהפרשה, על התפתחויותיה החדשות כאמור - הועבר, בשלב זה, לפתחו של מבקר המדינה במסגרת הבדיקה המבוצעת על ידו בנושא. היות ומדובר באחת הפרשות הרגישות ביותר ובעלת פוטנציאל הרסני על אמון הציבור במוסד הרמטכ"לות ואופן קבלת ההחלטות של הגורמים המעורבים, התנועה סבורה כי ישנה חשיבות ציבורית עליונה לחקור פרשה זו עד תום, את כלל המעורבים, ואת כלל ההיבטים העולים ממנה פלילים, מנהליים אתיים וציבוריים כאחד.

לכן מבקשת התנועה כי יופעל סעיף 26 לחוק מבקר המדינה אשר מקנה למבקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הועדה לענייני ביקורת המדינה את כל הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, בשינויים המחויבים. אשר עיקרן אי תלות בסדרי דין ודיני ראיות וסמכויות לעניין זימון עדים.