המל"ג: תיקונים במחלקה למדע המדינה באונ' ב"ג

המועצה להשכלה גבוהה אימצה את מסקנות הועדה הבינלאומית, אשר מצאה כשלים חמורים במחלקה למדע המדינה ויחב"ל באונ' בן גוריון.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בכסלו תשע"ב

השר סער בפריז
השר סער בפריז
ארז ליכטפלד
מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער אימצה בישיבתה הערב (שלישי), פה אחד, את מסקנות ועדת הערכה הבינלאומית לתחומי מדע המדינה ויחסים בינלאומיים.

ועדת הערכה בינלאומית להערכת תכניות הלימודים בתחומי מדע המדינה ויחסים בינלאומיים הציגה למליאת המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה את מסקנותיה.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער ,הביע בסיכום הדיון את הערכתו והערכת המל"ג לועדה המקצועית בראשות פרופ' ריסה מהאוניברסיטה החופשית בברלין. כמו כן הביע השר סער מורת רוח מהתקפות גורמים במחלקה המבוקרת באוניברסיטת בן גוריון על ביקורת ועדת האיכות: "הוועדה עשתה עבודה מקצועית, מצוינת, והתקפות על דוח הוועדה מצד מי שהיה מושא לבקורתה מלמדים על הלך רוח בעייתי".

להלן החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה:

על כל מוסד להגיש עד חודש יוני 2012 תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לוח זמנים מפורט).

על כל מוסד להגיש עד חודש יוני 2013 דו"ח ביניים אודות יישום תכנית הפעולה (כמפורט בסעיף הקודם).

בנוגע לאוניברסיטת בר אילן: המל"ג מתייחסת בדאגה רבה להערות ועדת ההערכה בעניין היחסים ההדדיים בין הנהלת האוניברסיטה והמחלקה ולמצב התשתיות העומדות לרשות המחלקה ומבקשת לקבל עד ליום ה 1.3.2012 תכנית פעולה וצעדים שהמוסד מתכנן לנקוט על מנת לשפר מצב זה.

בנוגע לאוניברסיטת בן גוריון: המל"ג רואה בחומרה רבה את הממצאים האקדמיים עליהם מצביעה הוועדה והעדר טיפול בהם מעלה ספקות לגבי המשך התכנית. הנהלת האוניברסיטה (הנשיאה והרקטור) מתבקשת להודיע על מחויבות המוסד לנקוט בצעדים הדרושים ליישום המלצות ועדת ההערכה. המוסד ימציא למל"ג עד ליום 15.1.2012 התחייבות זו כולל צעדים שבדעתו לנקוט. המוסד ימציא עד ליום 1.4.2012 תכנית פעולה כולל לו"ז ליישום ההמלצות. המועצה מצפה מהאוניברסיטה לערוך את התיקונים בהיבטים האקדמים בהתאם להמלצות ועדת האיכות הבינלאומית, כך שהדברים יחלו לבוא לידי ביטוי בשנת הלימודים, תשע"ג.

יו"ר הוועדה הבינלאומית, פרופ' תומס ריסה, וחברת הוועדה, פרופ' אלן אימרגוט, יתבקשו לפעול כצוות אשר ילווה יישום ההמלצות במוסדות בכלל ובאוניברסיטאות בר אילן ובן גוריון בפרט.

ועדת ההערכה בראשות פרופ' תומס ריסה מהאוניברסיטה החופשית של ברלין, גרמניה (Freie University), בדקה שבע מחלקות המקיימות תכניות לימודים במדע המדינה ויחסים בינלאומיים במוסדות הבאים: אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, והמרכז הבינתחומי הרצליה.