מי שדירתו עוקלה לא ישלם על "פירעון מוקדם"

הכנסת תיקנה היום את המצב שבו מי שדירתו עוקלה עקב פיגור בתשלום המשכנתא ומתמורתה שולם החוב חוייב גם ב"עמלת פירעון מוקדם".

חזקי ברוך , י"ז בכסלו תשע"ב

םפוסט ציונים. כבל
םפוסט ציונים. כבל
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח), של ח"כ איתן כבל (העבודה), אשר מתקנת את חוק הבנקאות ואוסרת על גביית עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש נכס (בעיקר מימוש דירות שמושכנו)

 כיום רשאים הבנקים לגבות עמלת פירעון מוקדם במקרה שנתנו הלוואה לרכישת דירת מגורים אם הלקוח מעוניין לפרוע אותה לפני תום תקופת ההחזר.

לפי החוק שהתקבל, תאגיד בנקאי לא יגבה עמלת פירעון מוקדם בעת ביצוע משכנתה או מימוש משכון שנרשמו להבטחת הלוואה לדיור שניתנה עבור רכישת דירה המשמשת את הלווה למגורים והיא דירתו היחידה, אלא באחד מבין שני מקרים המפורטים בהצעת החוק: במקרה בו התמורה על מכירת הדירה עולה על 2.5 מיליון ₪ (בצמוד למדד) או במקרה בו התמורה עולה על מלוא חוב ההלוואה ואינה עולה על 2.5 מיליון ₪ (ובלבד שסכום עמלת הפירעון המוקדם לא יעלה על ההפרש שבין התמורה למלוא חוב ההלוואה).

סעיף זה התווסף לחוק בעקבות הצעתו של יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה-הכהן (הליכוד) לקבוע כי לווה שמפונה מדירתו לא ישלם את עמלת הפירעון המוקדם כל עוד התמורה ממכירת הנכס תהיה נמוכה מ-2.5 מיליון שקלים צמוד למדד. הצעתו זו של היו"ר התקבלה למרות התנגדות הבנקים. עוד לפי החוק שהתקבל, הנגיד, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כללים לחישוב עמלת פירעון מוקדם והוא רשאי לשנות את סכום התקרה לגובה התמורה מ- 2.5 מיליון ₪.

12 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.10 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, שעברה ללא מתנגדים.