גופים שהעלו דמי ניהול ללא הודעה יחזירו כספים

בהתאם להכרעת הממונה על שוק ההון נקבע כי גופים מוסדיים שהעלו דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת יחויבו להשיב לעמיתים כספים.

תגיות: שוק ההון
שמעון כהן , כ"ד באייר תשע"ב

חצי עבודה? משרד האוצר
חצי עבודה? משרד האוצר
ערוץ 7

מונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג, פרסם היום טיוטת הכרעה לפיה גופים מוסדיים שהעלו דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת חודשיים מראש, כנדרש, ישיבו לעמיתים, תוך חצי שנה מפרסום ההכרעה, כספים שנגבו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.

ממשרד האוצר נמסר כי טיוטת ההכרעה גובשה על רקע ביקורות שערך אגף שוק ההון במספר גופים מוסדיים, במסגרתן נמצאו מקרים בהם דמי ניהול הועלו ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964.

התקנה מחייבת גוף מוסדי לשלוח לעמיתיו הודעה על העלאת דמי ניהול חודשיים לפני יישום ההעלאה בפועל. התקנה נועדה לוודא שעמיתים ידעו על העלאת דמי הניהול זמן סביר מראש, כדי שיוכלו להחליט באופן מושכל אם לנייד את הכספים לגוף מוסדי אחר לאור ייקור דמי הניהול.