בג"ץ אישר את המועד להסרת בתי שכונת האולפנה

שופטי בג"ץ אישרו את בקשת המדינה לקבל הארכה של ארבעה חודשים וחצי לצורך הסרתם של חמשת בתי שכונת האולפנה בבית אל.

שלמה פיוטרקובסקי , י"א בתמוז תשע"ב

שכונת האולפנה
שכונת האולפנה
ישי קרוב

שופטי בג"ץ, הנשיא אשר גרוניס והשופטים סלים ג'ובראן ועוזי פוגלמן, אישרו את בקשת המדינה לקבל הארכה של ארבעה חודשים וחצי לצורך הסרתם של חמשת בתי שכונת האולפנה בבית אל.

בהחלטה ציינו השופטים, כי "אנו סבורים שיש להיעתר לבקשה. מן הבקשה עולה כי המשיבים התחייבו לפנות את מבני הקבע מכל אדם וחפץ וכן להעביר את המבנים היבילים ממקומם עד היום, 1.7.2012, הוא המועד שבהחלטתנו הנזכרת. המשיבים אף ציינו בבקשה כי מיד עם פינויים של מבני הקבע יחל תהליך לפירוקם והסרתם ממקומם. תהליך זה אמור להסתיים לא יאוחר מיום 15.11.2012".

השופטים מזכירים, כי "במכתב מיום 24.6.2012 של אל"מ ארז כהן מאגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון (ואשר צורף לתגובתם של העותרים), מופיע לוח זמנים לביצוע הליך הפירוק וההסרה של המבנים".

"בהנחה שמבני הקבע אכן פונו מכל אדם וחפץ והמבנים היבילים הועברו למקום אחר עד היום, ובהתחשב בלוח הזמנים שנקצב לפירוק והסרה של מבני הקבע, איננו רואים מניעה ליתן למשיבים ארכה נוספת כבקשתם. נוסיף, כי לא ראינו מקום לקביעת דיון בבקשה והחלטתנו זו ניתנת על יסוד החומר שבכתב שהונח בפנינו. מיותר לומר שסומכים אנו על כך שהמשיבים יעמדו בדיבורם ויסירו את מבני הקבע עובר ליום 15.11.2012", הוסיפו שופטי בג"ץ.

נציין שבכך דחו השופטים את דרישת העותרים וארגון "יש דין" להשית על שר הביטחון הוצאות אישיות על מנת להבטיח את הסרת המבנים במועד.