היועמ"ש: לבחון החמרת מדיניות הסחר בחיות בר

במענה לבקשת השר להגנת הסביבה משרטט היועץ המשפטי לממשלה קווים מנחים להחמרה אפשרית של מדיניות הסחר בחיות הבר.

נתנאל כ"ץ , י' באב תשע"ב

חוששים מביקורת? וינשטיין
חוששים מביקורת? וינשטיין
פלאש 90

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, פנה לאחרונה ליועץ המשפטי לממשלה, וביקש ממנו לבחון  אפשרות להביא להחמרת מדיניות הסחר בחיות בר המיושמת כיום בישראל.

השר ציין בפנייתו, כי המדיניות הנוהגת היום מאפשרת פעילות של גורמים הפועלים בישראל אשר מתפרנסים מסחר בחיות בר אל ישראל ומחוצה לה, באופן שהפך את ישראל ל"מרכז עולמי" של סחר בחיות בר.

מדיניות זו, לפי פנייתו של השר, פוגעת ברווחת חיות הבר אשר משונעות משל היו חפץ עובר לסוחר ממדינת המקור שלהן, דרך מדינת ישראל כ"תחנת ביניים", ולבסוף למדינות זרות הנדרשות לחיות הבר לצרכים שונים; כמו כן, הפעילות המסחרית בחיות בר אינה עולה בקנה אחד עם הצורך להגביל, ככל הניתן, את השימוש האינסטרומנטאלי שעושים בני האדם בבעלי חיים בכלל.

היועץ המשפטי לממשלה נדרש להחמרת המדיניות הקיימת בשני היבטים: האחד, לשקול לאסור, מכאן והלאה, על פעילות של גורמי סחר המתפרנסים מסחר בחיות בר בישראל, והשני הוא  להורות כי רק ניסויים שתכליתם היא "הצלת חיים" או "הקלה על סבלם של חולים קשים" יהיו מסוג הניסויים שלצורך עריכתם ניתן יהיה לייבא ארצה חיות בר.

היועץ המשפטי לממשלה קובע בתשובתו כי תכליות המבקשות להבהיר בשער בת רבים כי מדינת ישראל אינה מוכנה עוד לשמש מרכז סחר עולמי בחיות בר, הן תכליות בעלות ערך רב ומקדמות מגמות ראויות. עם זאת, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בחן את אותן התכליות, הוא מצא כי מבחינה משפטית אין הצדקה לקבוע מראש איסור גורף על פעילותם של גורמים מתווכים אשר סוחרים בחיות בר לפרנסתם.

תחת זאת, ניתן לבחון, בעת הזו, ובכפוף לשימוע ולמגבלות נוספות, מדיניות אשר תאסור על גורמים מתווכים אלו לייבא חיות בר לצורכי ייצואן החוזר למדינות הים, ואשר תאסור עליהם לייצא חיות בר שנולדו בשבי בישראל אל מדינות הים. היועץ המשפטי לממשלה הדגיש, כי הליכה במתווה זה, אם וככל שיתקבל לאחר שימוע, תגשים באופן מאוזן אחר התכליות שהניעו את השר, מלכתחילה, לשקול את החמרת המדיניות הקיימת.

אשר להגבלת מטרות הניסויים שלשמן יותר לייבא חיות בר לישראל - היועץ המשפטי לממשלה קובע כי קיים קושי של ממש ביישומה של הגבלה כאמור, שכן היא אינה עולה בקנה אחד עם חקיקה ראשית של הכנסת - חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994. עם זאת, הובהר כי אין מניעה משפטית לשקול להטיל מגבלות על ייבוא חיות הבר מהיבט אחר, קרי: מדיניות שלפיה יחויבו גורמי הסחר לעבור לפעול במתכונת של "חוות רבייה", על מנת למעט ככל הניתן בייבואן של חיות בר שניצודו בטבע.

עוד הובהר, כי לצורך שקילת החלת מדיניות מחמירה ועיגונה בדין, על השר לערוך הליך שימוע ובדיקה עם כל הגורמים אשר עשויים להיות מושפעים ממנה, ובראשם - גורמי הסחר. עוד ראוי לשמוע את גורמי משרד הבריאות, משרד המדע, המועצה לניסויים בבעלי חיים וגורמים מחקריים מרכזיים באשר להשלכות צמצום המדיניות על התחומים שבאחריותם.

היועמ"ש מדגיש, כי רק לאחר השלמת הליך השימוע המלא, ניתן יהיה להעריך, בפועל, את סבירותו ומידתיותו של המהלך, וכי טרם הוצאתה לפעול של המדיניות, יש להעמיד פרק זמן סביר לגורמים עליהם היא עתידה להשפיע על-מנת שיוכלו להיערך להחלתה. בתוך כך, יש לקבוע הוראת מעבר טרם תחילתה של המדיניות וכניסתה לתוקף.