הרב שטיינמן לרבני אירופה: "נהגו כיעקב אבינו"

על רקע כינוס רבני אירופה, שיגרו הרב שטיינמן והרב קנייבסקי מכתב בו הרחיבו בדבר ההתנהלות היהודית בארצות הנכר.

חיים לב , י"ב באייר תשע"ג

הרב שטיינמן
הרב שטיינמן
פלאש 90

על רקע כינוס רבני אירופה (ראו ידיעה נפרדת), שיגרו הרב שטיינמן והרב קנייבסקי מכתב שבו הרחיבו בדבר ההתנהלות היהודית בארצות הנכר.

"אין להאריך בדברים הידועים לכל אחד על המצב הרעוע בו אנו מצויים בכל מקום ומקום אשר דרים שם יהודים, אשר לעינינו אנו רואים לאחרונה את התגברות האנטישמיות ע"י אנשים שאינם בני ברית", כתבו. "על מצב כזה אמר הנביא ישעי' (פרק כ"ו פסוק כ') לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך וגו', ופרש"י שם: תשובה זו השיבהו לנביא, לך עמי בא בחדריך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ועל כן יפעלו הרבנים במדינתם וקהילותיהם כי רק ע"י התחזקות בלימוד התורה וקיום מצותיה נוכל לעמוד מול כל אותם הבאים להרע ולהציק לנו, כמש"כ הקול קול יעקב, שבזמן שיעקב מצוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשיו שולטות.

במכתב תיארו הרבנים כי סיבת האנטישמיות בעולם מקורה בקנאה. "אמנם מאז קבלת התורה אמרו חז"ל שנקרא שמו סיני שממנו ירדה שנאה, ואף בלי שום סיבה הם שונאים אותנו, אך הדברים ידועים שגם במקומות שלא נראית השנאה בחוץ, אבל בשעה שרואה ביהודי שמצליח במעשיו ומתקנא בו ומתהפך לבו לשנוא אותו, ולכן אומות העולם בשעה שהם רואים את הצלחת בנ"י הרי הם מקנאים בנו ושונאים אותנו וזה אבי כל סיבת האנטישמיות.

"וכן באותם במקומות שלא ראינו שנאה כ"כ, זה הי' בגלל שהמצב הכלכלי שלהם הי' טוב, ובשעה שהורע מצבם ורואים הם את הצלחת שכינם היהודי הם מתמלאים שנאה, וע"כ על זמנים כאלו יש על הרבנים לעורר לבני קהילותיכם שצריך לראות לנהוג בצניעות בענינים הגשמים ולא להתבלט ולהראות שהמצב הכלכלי אצלם יותר טוב מאשר אצל אלו שאינם מבני עמינו, וכמו שכבר אמר אבינו יעקב לבניו למה תתראו ופרש"י למה תראו עצמכם כאילו אתם שבעים.

"ובהיות שעצם ההתקרבות לגויים היא רעה חולה מאד שהרי לומדים ממעשיהם וח"ו בסופו אף מתבוללים ביניהם רח"ל, ע"כ צריך מאד לראות ולחזק בענינים אלו במיוחד, שכאשר מתקרבים הרי הקב"ה מבדילם על ידי שמגביר שנאת העמים ועל כן יש לחזק מאוד בענינים אלו להבדיל בין ישראל והעמים.

"ואליכם הרבנים אשר לפעמים נקרה לפניכם הזדמנויות אשר יש לידע מה שתשיב, ואיך להגיב על כל אותם מקרים של שנאת העמים רח"ל, בזה עליכם לנהוג כהנהגתו של יעקב אבינו שכאשר נפגש עם לבן לאחר שרדף אחריו ורצה ליטול ממנו הכל, והלא הי' עליו לכאורה לענות לו בתקיפות ולזעוק עליו למה רוצה לגזול ממנו הכל, ומה ענה לו יעקב? מה פשעי מה חטאתי, בלשון רכה, והלא לבן ביקש לעקור את הכל ולקחת מיעקב אבינו הכל ולעקור את כל היסוד של כלל ישראל ובכ"ז לא ענה לו בתקיפות אלא בלשון רכה, ע"כ גם כאן כאשר מזדמן לפנינו מצב כזה יש להשתדל ולהסביר בלשון רכה, ולא להתגרות בם וכך לפעול עד כמה שידינו משגת.

"וכן גם לגבי גזירת השחיטה, אשר לדאבוננו בחלק מהמדינות כבר נאסר לשחוט כדין ויש מדינות אשר לאחרונה התעורר שוב נושא זה שיש כאלו שרוצים לאסור השחיטה, ואיך אפשר ליהודים לדור במקום שאין מניחין לשחוט כדת, ובאמת כל יסוד הגזירה היא אך ורק משום שנאה וקנאה לעם ישראל ורק שעוטפים אותה בטיעוני סרק של צעב"ח, ע"כ על הרבנים והעוסקים בזה לדבר בתחנונים ובדברי הסבר על לב ראשי המדינות שיניחונו לנפשנו להמשיך המסורה לנו ממשה רבינו ע"ה בלי שום סטיה ולו הקלה ביותר, ומבלי להתגרות באומות, אבל על עצם השחיטה יש ללחום ע"ז שח"ו לא ישנו אפי' בקוצו של יו"ד מההלכה הפסוקה לנו ומהמסורת המסורה שבידינו מדור דור מאז שקיבלנו התורה מסיני ע"י משה רבינו ע"ה, ויתן ה' שמכינוס זה יגבר קול יעקב ואז לא יוכלו ידי עשו לשלוט ונזכה לגאולה האמיתית בבא"ס.