הוצאת כספי מסתננים לחו"ל - עבירה פלילית

מליאת הכנסת אישרה הערב שתי הצעות החוק בעניין המסתננים, "נותר לטפל במסתננים שבתוך המדינה, בין 60 ל-100 אלף".

חזקי ברוך , כ"ה בסיון תשע"ג

מסתננים מדרום סודן. למצולמים אין קשר לידיעה
מסתננים מדרום סודן. למצולמים אין קשר לידיעה
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) סופית שתי הצעות העוסקות בנושא המסתננים - הצעת החוק למניעת הסתננות והצעת חוק לאיסור הלבנת הון.

ההצעות אושרו סופית לאחר שנתקבלה הסתייגותו של סגן שר האוצר, ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) לפיה, שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר "רשאי לקבוע הוראות לעניין הטיפול ברכוש התפוס, לרבות אופן החזרתו, ובכלל זה החזרתו לפי החלטת בית המשפט, כאמור בפסקה 5 או עם פקיעת תוקפו של חוק למניעת הסתננות".

יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ מירי רגב, שהציגה את החוקים אמרה: לצערי במשך שנים המדינה לא טיפלה כראוי בסוגיית המסתננים וטוב עשה רה"מ שהקצה כסף לבניית הגדר. הצלחנו למנוע את הכניסה וכרגע נותר לטפל במסתננים שבתוך המדינה, בין 60 ל-100 אלף. זכויות אדם הם לא רק למסתננים, מה עם זכויות האדם של אלה שחיים כאן? אנחנו כמדינה יש לנו אחריות על אזרחנו. עניי עירך קודמים ותפקידנו לדאוג לאינטרס הציבורי".

לפי ההצעה הראשונה שאושרה סופית ייאסר על מסתנן להוציא רכוש מישראל כל עוד הוא שוהה בארץ, ויותר לו להוציא רכוש רק בעת צאתו ממנה, בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר המינימום לחודש במספר חודשי שהייתו בארץ, והכל למעט מקרים חריגים בהם יינתן לו אישור לכך מטעם הממונה על ביקורת גבולות.

כמו כן, שוטר או פקיד מכס רשאים לתפוס את הרכוש האסור בהוצאה ללא צו שופט אולם, לבקשת המסנן בית המשפט או הממונה על ביקורת הגבולות רשאים לצוות על החזרת הרכוש למסתנן. רכוש אסור שנתפס ולא נדרש למשך שנה יחולט לאוצר המדינה. כמו כן, יוטל איסור על סיוע בהעברת כספים עבור מסתנן על ידי אחרים. החוק המוצע נקבע כהוראת שעה עד ליום 18.1.2015.

הצעת החוק השנייה באה כהמשך להצעת החוק הראשונה. ההצעה שאושרה סופית קובעת כי האיסור להוציא כספים עבור מסתנן כאמור תהא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. עוד נקבע כי מועד תחילתה של הצעת חוק זו יהיה ביום תחילתו של ההסדר המוצע בהצעת חוק למניעת הסתננות.

בדברי ההסבר להצעת החוק איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן בקריאה ראשונה נאמר כי: "החוק המוצע נועד לסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל באמצעות קביעת איסור פלילי על הוצאת כספי מסתנן מישראל, שמטרתו להביא להקטנת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות ועל ידי כך לצמצם את התמריץ להסתננות לישראל וכן לעודד מסתננים לצאת מישראל".

"בשנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל עם גל של מסתננים, בעיקר מאפריקה, הנכנסים לישראל דרך הגבול עם מצרים. ההערכה, המבוססת בין השאר על ממצאי התשאולים שעורכת רשות האוכלוסין למסתננים מיד עם כניסתם לישראל, היא שחלק גדול מהמסתננים הם מסתנני עבודה. האיסור המוצע יוצר איזון ראוי בין זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של הסתננות לשטחה, לבין חובתה לנהוג באופן הומני כלפי כל מי שנמצא בשטחה ולהגן על זכויות האדם של כל אדם באשר הוא. האיסור המוצע הוא מידתי, הן בשל החריגים המצוינים בו, והן בכך שהוא חל רק על פעולות הוצאת הכסף מגבולות המדינה, ואינו מגביל ביצוע פעולות בכספים בישראל. כמו כן האיסור הוא זמני בלבד, שכן בעת עזיבת המסתנן את הארץ הוא רשאי להוציא עמו את כספו."

בדברי ההסבר להצעת החוק איסור להלבנת הון בקריאה ראשונה, נכתב כי " הוספת העבירה על האיסור להוציא כספי מסתנן מישראל לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון תאפשר לייעל את האכיפה, מכיוון שהדיווח שיימסר לרשות לפי חוק איסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות, יאפשר העברת מידע ממוקד מהרשות לרשויות החקירה .כמו כן, יחולו בעניין זה הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון המאפשרים חילוט רכוש בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה, הרכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לביצוע העבירה או בשווי רכוש שהושג במישרין או בעקיפין כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך".