קנסות כבדים על פיטורי עובדת שלא כחוק

קנס בסכום עכולל של קרוב למאה אלף ש"ח הושת על חברה ומנהל שפיטרו עובדת בצורה המנוגדת לחוק, למרות שהעילה היתה סבירה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' בטבת תשע"ד

חלק מהכסף יועבר למדינה
חלק מהכסף יועבר למדינה
Thinkstock

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הרשיע את חברת "טופ שייק" ומנהלה, בעבירות על שלושה חוקי עבודה וקנס את החברה ומנהל בחברה בעשרות אלפי שקלים.

החברה הורשעה בעבירה על חוק שכר מינימום, בעבירה על חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות בעניין אי מסירת אישור על תקופת העסקה ובעבירה של פיטורי עובדת בחופשת לידה ללא היתר.

בגזר הדין הושת קנס פלילי בסך 61,000 ₪ על החברה וקנס פלילי בסך 37,500 ₪ על מנהלה, שהורשע במסגרת אחריותו כנושא משרה. כמו כן חייב בית הדין את החברה והמנהל לחתום על התחייבות בסך של 226,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות נשוא כתב האישום למשך שלוש שנים.

הבסיס לכתב האישום הוא תיק חקירה פלילי שנפתח במחוז דרום במינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה, בראשות החוקרים ין לה גנק ויוסי שבת, בעקבות תלונה שהגישה עובדת בסניף לממכר שייקים בקניון הנגב.

כתב האישום שהוגש על ידי הלשכה המשפטית במשרד הכלכלה, באמצעות עוה"ד חן אביטן, מייחס לנאשמים עבירות של אי מסירת אישור העסקה לעובדת בסיום עבודתה - בניגוד לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, לפיטורים בחופשת לידה ללא היתר כדין- עבירה לפי חוק עבודת נשים וכן באי תשלום שכר מינימום במשך חודשיים.

המאשימה טענה כי יש להביא בחשבון את החשיבות החברתית העומדת בבסיסם של חוקי המגן, שמטרתם להבטיח את קיומה של רשת מגן בסיסית לעובדים וכן את הצורך בהרתעת מעסיקים, צורך העומד בבסיסה של הנורמה הפלילית.

עוד נטען, כי על בית הדין לתת עונש כבד משקל אשר יהפוך את עבירת אי תשלום שכר מינימום ללא כדאית מבחינה כלכלית כדי שהמעסיקים יירתעו מלבצעה. הנאשמים הודו באישומים שיוחסו להם בכתב האישום.

בהמשך לכך השית בית הדין על הנאשמים קנס פלילי בסך כולל של 98,500 ש"ח וכן התחייבות בסך של 226,000 ש"ח, למשך שלוש שנים, להימנע מביצוע העבירות שבכתב האישום. שופט בית הדין יוסף יוספי הדגיש בגזר דינו כי הענישה היא על כל עבירה ובגין כל חודש.

מדובר בגזר דין משמעותי כיוון שהקנס הפלילי הושת למרות הנסיבות הספציפיות של התיק, שכללו קשיים כלכליים שהוצגו על ידי הנאשמים ולמרות קביעת בית הדין כי סיבת הפיטורים הייתה אבדן אמון בעובדת - ולא רצון להפיק רווח כלכלי כלשהו.

התובעת הראשית במשרד הכלכלה, עו"ד גלי לוי: "העסקת עובדים צריכה להיעשות על פי חוק ולא ניתן להעביד עובדים תוך ביצוע עבירות. הרשעת בית הדין לעבודה מעבירה מסר לציבור המעסיקים שבמידה ויעברו על הוראות החוק, ייענשו ויוטל עליהם קנס משמעותי. אנו עומדים על כך שהוראות החוק יכובדו בכלל שוק העבודה ובפרט כלפי עובדים בעלי כוח מיקוח נמוך, כמו העובדת במקרה זה".

יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה: "המינהל שם לו ליעד להגביר את אכיפת חוקי העבודה כנגד נושאי משרה ומנהלים בתאגיד, שהורחבה במסגרת החוק להגברת האכיפה, על מנת להגן על זכויות העובדים. מנהלים שלא יקפידו על חוקי העבודה ולא יפעלו למניעת הפרות יהיו חשופים להליך המנהלי, הכולל הטלת עיצומים כספיים, או להליך הפלילי, הכולל הגשת כתבי אישום פליליים, זאת בהתאם לסוג העבירה וחומרתה".