מחירי הדירות עלו ב-8 אחוזים ב-2013

דו"ח המדיניות המוניטרית למחצית השניה של 2013 מלמד על כמה מגמות מדאיגות. ייסוף נמשך של השקל, קיפאון ביצוא ועלייה במחירי הדיור.

שלמה פיוטרקובסקי , ב' באדר תשע"ד

המחירים עולים. בניה
המחירים עולים. בניה
פלאש 90

בנק ישראל פרסם הבוקר (ראשון) את דו"ח המדיניות המוניטרית למחצית השניה של 2013.

מהדו"ח עולה, כי מדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הנסקרת ב-0.5 אחוז, ובניכוי עונתיות הוא עלה בכ-0.7 אחוז – קצב עלייה שנתי נמוך במעט מאמצע הטווח של יעד האינפלציה.

בבנק ישראל מציינים, כי גם בתקופה זו מחירי הדירות המשיכו לעלות, וב-12 החודשים שהסתיימו באוקטובר עלו המחירים ב-8 אחוזים, בדומה לשיעור העלייה השנתי (כלומר בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים) שנראה בכל אחד מעשרת החודשים האחרונים. כמו כן, הן מספר העסקאות והן היקף המשכנתאות התייצבו ברמה גבוהה.

בבנק מזכירים, כי על מנת להפחית את הסיכון המקרו-יציבותי הנובע מהתפתחויות אלו, המפקח על הבנקים הטיל באוגוסט הגבלות נוספות על מתן אשראי לדיור.

בבנק מזכירים גם את ההאטה בצמיחה, וקובעים כי קצב הגידול בתוצר המקומי הוסיף להיות מתון, בדומה לשנתיים האחרונות. הקיפאון ביצוא נמשך, בעיקר בשל הביקושים הנמוכים בשוק העולמי אך גם על רקע הייסוף המתמשך של השקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי. מנגד, הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית, וכן תחילת הפקתו של הגז, תמכו בהמשך הגידול בצמיחה. אף על פי שהצמיחה הוסיפה להיות מתונה, שיעור האבטלה המשיך לרדת, תוך גידול בהיקף המשרות בשירותים הציבוריים.

בנוגע לשוק המט"ח מציינים בבנק, כי במחצית השניה של 2013 התייסף השקל בכ-2.5% במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, ובכ-4.5% מול הדולר. התיסוף פחת במחצית השנייה, בין השאר בעקבות ההודעה של בנק ישראל על התוכנית לרכוש מט"ח במטרה למתן את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין.