עלייה בהיקף התרומות הפילנתרופיות של הישראלים

עם זאת, הישראלים עדיין תורמים בממוצע הרבה פחות ממה שתורמים מקביליהם בארה"ב.

שלמה פיוטרקובסקי , א' באדר ב תשע"ד

כסף
כסף
פלאש90'

בשנים 2009 – 2011 סך הפילנתרופיה (תרומות למוסדות ללא כוונת רווח) של ישראלים נע מ- 4.7 ל- 5.7 מיליארד ש"ח, גידול כולל של 21%.

נתונים אלו עולים מסקר יחודי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו"יכולים נותנים".

פילנתרופיה של ישראלים מהווה כ- 40% מן התרומות המגיעות למלכ"רים מישראל ומחו"ל. יתר התרומות מגיעות למוסדות אלו מחו"ל.

65% מן הפילנתרופיה של ישראלים מגיעה ממשקי בית, מתרומות שגובהן השנתי איננו עולה על 100 אלף ש"ח.

פילנתרופיה של ישראלים מהווה 0.6% מהתמ"ג הישראלי, לעומת הפילנתרופיה בארצות הברית המהווה 1.7% מהתמ"ג בארצות הברית.

נתון זה מתיישב עם נתון נוסף, לפיו תרומות ממשקי בית בישראל מהוות 1.2% מתוך ההכנסה הפנויה של כלל משקי הבית, לעומת 1.9% בארצות הברית.

22% מן הפילנתרופיה של ישראלים מדווחות לצורך זיכוי ממס.