אושרו קידוחי ניסיון לחיפוש נפט בדרום הגולן

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה לחברת "אפק" לבצע קידוחי ניסיון לחיפוש נפט בדרום רמת הגולן

אורלי הררי , כ"ו בתמוז תשע"ד

קידוחי נפט
קידוחי נפט
צילום: פלאש 90

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון, בראשות אורי אילן, הממונה על המחוז במשרד הפנים, אישרה לחברת "אפק" היתר לבצע קידוחי ניסיון לחיפוש נפט בדרום רמת הגולן . וזאת בהמשך לרישיון שניתן לחברה לחיפוש נפט באזור בהתאם לחוק הנפט.

לאחר שהתכנית נדונה בוועדה נשמעו עמדות המתנגדים ונלקחו בחשבון מכלול ההיבטים הסביבתיים, הבטיחותיים ואיכות המים ואיכות האוויר באזור ונמצא שהתכנית עומדת בכל הוראות הדין, ובכלל זה אישור מסמך סביבתי, ותמיכת רשות המים, החליטה הוועדה על מתן היתר לביצוע הקידוחים.

מהמידע שהוצג לוועדה המחוזית הקידוחים לחיפוש נפט, דומים לקידוחים לחיפוש מאגרי מים, הנעשים דרך שגרה. כאשר הקידוחים יבוצעו תוך שמירה על אמצעי בטיחות, שמירה על מאגרי המים באזור והתושבים באזור.

לפני הועדה הונח מלוא המידע והנתונים הנדרשים לצרכי בחינת עצם עריכתם של קידוחי ניסיון לחיפוש נפט והפקת ניסיון. הקידוחים והפקת הניסיון ייערכו ללא כל שימוש בטכנולוגיות של סידוק. כמו כן ההיתר לביצוע קידוחי הניסיון איננו כולל הפקת נפט שאינו נוזלי.

בהתאם להיתר, קידוחי הניסיון יבוצעו באופן מדורג, כך שקידוח חדש יתבצע רק לאחר שצוות הבקרה, שהוסמך בידי הוועדה המחוזית במסגרת ההיתר, יאשר זאת, בכפוף לסיום הקידוח הקודם והחזרת השטח לקדמותו ועל פי תנאי ההיתר. בכל שלב יוכל צוות הבקרה לעצור את הקידוחים, אם פרטי ההיתר לא ימולאו.

אם יימצא נפט, בכמויות מסחריות, ואם משרד האנרגיה יכריז על הקידוח כ"תגלית", בהתאם לחוק הנפט, יצטרכו היזמים בהתאם לחוק התכנון והבניה להגיש תכניות מפורטות לאישור הוועדה המחוזית. תוך הצגת תכנית מפורטת לכל אתר הפקה בנפרד. בנוסף, הוועדה סברה שקידוחי הניסיון עשויים לסייע במתן מידע על עתודות מי התהום באזור.