בנק ישראל מייקר את המשכנתאות

המפקח על הבנקים פרסם טיוטת הוראות חדשות שיחייבו את הבנקים להגדיל את ההון אותו הם "מרתקים" בגין תיק המשכנתאות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט באלול תשע"ד

טיוטה חדשה. דוד זקן
טיוטה חדשה. דוד זקן
פלאש 90

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פרסם היום טיוטת הוראה להתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות בנושא הקצאת הון בגין תיק האשראי לדיור.

ההוראה קובעת, שמעבר ליעדים שקבע המפקח ליחס הון עצמי רובד 1 עבור התאגידים הבנקאיים (9% עד שנת 2015, ו-10% עד 2017 לשני הבנקים הגדולים), יהיה על התאגידים הבנקאיים להגדיל את יעד הון עצמי רובד 1 בשיעור המבטא 1% מיתרת תיק האשראי לדיור.

מועד התחולה לעמידה ביעד ההון שנקבע בטיוטת ההוראה הוא 1 בינואר 2017, כאשר היישום יהיה הדרגתי.

נציין כי הגדלה שכזו בריתוק ההון הנדרש צפויה להגדיל את הוצאות הבנקים בגין העמדת האשראי וממילא לייקר את המשכנתאות.

בבנק ישראל טוענים, כי "טיוטת ההוראה פורסמה לנוכח הגידול המתמשך באשראי לדיור ובחלקו בסך תיק האשראי הבנקאי. מטרת ההוראה היא להגדיל את כריות ההון שהמערכת הבנקאית מקצה כנגד תיק האשראי לדיור, בשל עלייה בסיכונים הגלומים בתיק זה, ובכך להביא לחיזוק יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים בלתי צפויים ולחיזוק היציבות הפיננסית בכללותה".

בבנק מציינים, כי "בבחינת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור עולה חשש כי המשך התרחבותו של האשראי לדיור מגדיל את הסיכונים בתיק זה, בעיקר נוכח המתאם בין הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור לבין תיק האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והמתאם בין תיק האשראי לדיור לתיק האשראי הצרכני שניתן למשקי הבית. בהקשר זה נציין כי קצב גידולו השנתי הממוצע של האשראי הצרכני (אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור) עמד בשנים האחרונות על כ-7%".

הבנק שיושפע במידה הגדולה ביותר מההוראה יהיה בנק המזרחי, שיצטרך להגדיל את הקצאת ההון ב-940 מיליון ש"ח. עם זאת, הבנק שיושפע מההוראה במידה המשמעותית ביותר ביחס לגודלו יהיה דווקא בנק ירושלים הקטן, שיצטרך להגדיל את הקצאת ההון ב-70 מיליון ש"ח.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הסביר כי "הניסיון בעולם מלמד כי משברים במערכת הבנקאית מתפתחים פעמים רבות כתוצאה מחשיפת הבנקים לאשראי לדיור ולענף הנדל"ן ובעיקר על רקע התרחבות מואצת של היקפי המשכנתאות. קיים חשש כי הערכת הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור, בפרט לנוכח משקלו בתיק האשראי הבנקאי, לוקה בחסר, בין היתר, בשל העובדה שבעת גאות היסטוריית ההחזרים של לווי האשראי לדיור טובה בהשוואה לסוגי אשראי אחרים".