מה אומר הסימון על מוצרי השמיטה?

י"נ, יבול חו"ל, גבולות עולי מצרים - הם רק חלק מההגדרות שלא תמיד ברורות, על התוצרת החקלאית בשמיטה. ברבנות עושים סדר.

ישי קרוב , י"א בחשון תשע"ה

פח שמיטה
פח שמיטה
עיריית בני ברק

שנת השמיטה החלה ובחנויות ניתן למצוא מגוון של אפשרויות השיווק  - היתר מכירה, אוצר בית דין ועוד.

מגוון האפשרויות וציוני הכשרות על התוצרת החקלאית גורמת לבלבול וחוסר ידע ובשל כך ברבנות הראשית לישראל ביקשו לעשות סדר במושגים על מנת שכל אחד ידע מה התוצרת שהוא קונה והאם היא מתאימה לכשרות אותה הוא מבקש.

בתשובה באתר ישיבה הסביר הרב בר גיורא מהרבנות הראשית כי תוצרת עליה מסומן י"נ, מדובר ביבול נכרי הגדל בארץ ישראל.

כאשר מסומן יבול חו"ל הכוונה היא שהתוצרת היא של נכרי וגדלה בחוץ לארץ כגון בירדן. במקרה כזה, מסביר הרב בר גיורא, לא חלה קדושת שביעית.

אוצר בית דין זהו יבול הגדל בקרקע של יהודי בארץ ישראל עבור בית דין שדואג שהגידול, הקטיף וחלוקתו לציבור יעשו על פי ההלכה. תוצרת זו קדושה בקדושת שביעית.

פירות וירקות בקדושת שביעית, אין לבשלם אם רגילים לאכלם חיים, יש לאסוף את השאריות בנפרד מהפסולת האחרת, אין למוכרם בצורה רגילה, יש לבערם בזמן הביעור ואין להוציאם לחוץ לארץ.

תוצרת הגדלה על פי היתר מכירה היא תוצרת הגדלה בקרקע שנמכרה לנכרי וגם אז אסור לעבוד את הקרקע במלאכות האסורות מהתורה. בשנת השמיטה הנוכחית, הנכרי שקנה את הקרקע הוא גר תושב (גוי ששומר 7 מצוות בני נח) ולכן על פי השולחן ערוך אין איסור "לא תחנם" במכירה. לתוצרת מהיתר מכירה אין קדושת שביעית, אך החזון איש מחמיר שיש קדושה.

תוצרת נוספת היא כזו הגדלה בגבול עולי מצרים. מדובר בתבואה הגדלה במקומות שישבו יהודים בבית הראשון ולא בבית שני. במשנה מבואר ששם אסור לעבד את הקרקע אבל היבול מותר באכילה. למרות שמותר לאכול את היבול יש הסוברים שיש לו קדושת שביעית. לכן אם לא מצוין על הגידול שיש לו קדושת שביעית עשו לאותו שטח ולאותו גידול היתר מכירה.