צום העשירי

"מטרת צום עשרה בטבת הוא לשוב בתשובה שלמה, ועוד היו נוהגים לתת צדקה". הלכות ומנהגים כהכנה לצום. הרבנית אליהו מתוך מגזין פנימה.

הרבנית צביה אליהו , י' בטבת תשע"ה

לשוב בתשובה ולהרהר במעשינו
לשוב בתשובה ולהרהר במעשינו
צילום: פנימה

כל ימי האבלות שנקבעו לדורות על החורבן, נקבעו על חורבן בית שני. אבל צום העשירי, עשרה בטבת, נקבע על חורבן בית ראשון. מה שאירע בו מתואר בנביאים, וכך כתוב: "ויהי בשנת התשיעית למלכו, בחֹדש העשירי בעשור לחֹדש, בא נבֻכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם, ויחן עליה ויבנו עליה דיֵק סביב" (מלכים ב כה, א). וביארו המפרשים שהכוונה למלכותו של צדקיהו, "והיא שנת י"ז לנבוכדנצר" (רד"ק). ולאחר מכן כתוב: "ותבֹא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו" (מלכים ב כה, ב). 

שובו בנים 
המצור שהטיל נבוכדנצר על העיר נמשך שנתיים וחצי, שהרי כתוב שעד השנה האחת עשרה ("עשתי עשרה") הייתה העיר במצור. והצרה הייתה שבני ירושלים היו כל כך הרבה זמן במצור ובכל זאת לא נשבר לבם ולא חזרו בתשובה, ומכוח טענה זו קיבל יום עשירי בטבת דין חמור ומיוחד. כי מטרת הצום היא חזרה בתשובה, שנתבונן במעשינו ונשוב בתשובה, וזה מה שגרם לחורבן הבית, שלא נתנו אל לבם לתקן את מעשיהם. 

וכותב הרמב"ם בהלכות תענית (א-ג): "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות". כמו שנאמר, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. ובזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר: "והתוַדו את עוֹנם ואת עוֹן אבֹתם במעלה אשר מעלו בי" וגו'.

כלומר, המטרה בצומות אלה היא לשוב בתשובה ולהרהר במעשינו הרעים, ומי שלא עשה כך לא יצא לכאורה ידי חובתו בשלמות, שלא קיים בעצמו את מה שרצו חכמים בקביעת צומות אלו. ועוד שהיו נוהגים לתת צדקה ביום התענית, והעיקר הוא שברון הלב וחזרה בתשובה.

צום העשירי
הכול חייבים לצום ארבעה צומות אלו: צום העשירי (עשרה בטבת) וצום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (ט' באב) וצום השביעי (יום הכיפורים). 
בצום עשרה בטבת, מי שקשה עליו הצום ורוצה לקום בבוקר יום הצום לפני עמוד השחר כדי לאכול ולשתות - מותר לו, אם התנה זאת לפני השינה. וצריך לעשות תנאי אפילו על שתייה בלבד. יום צום הוא יום שברון לב ולא יום טיולים, שחייה בבריכה וכדומה. 

לא טוב לאכול בשר בליל הצום. אבל למי שקשה הצום בלי אכילת בשר בליל הצום, אין איסור בזה. 
אין להרגיל ילדים לצום זה בגיל צעיר. בנים מגיל שלוש עשרה ובנות מגיל שתים עשרה ויום יצומו ביום עשרה בטבת, וקטנים מתחת לגיל זה אין לחנך אותם לצום אפילו תענית שעות. 
ויהי רצון שהגאולה תהיה בקרוב ויתקיים בנו "היינו כחולמים" בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.

פורסם לראשונה בפנימה

לרכישת מנוי לחצי כאן