רובינשטיין לכנסת: בטלו הצורך ברשיון לעיתון

שופט בית המשפט העליון קרא לכנסת לבטל את הסעיפים בפקודה המנדטורית ובתקנות שעת חירום, המחייבים עיתון בקבלת רשיון.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה בניסן תשע"ה

לשערך. רובינשטיין
לשערך. רובינשטיין
Flash 90

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, קרא לממשלה החדשה ולכנסת לבטל בעצמן את החובה החוקית לקבל רישיון להוצאת עיתון לאור.

נזכיר כי תקנה 94 לתקנות לשעת חירום, אומרת כי "לא יידפס, או לא יצא לאור שום עתון, אלא-אם ישיג בעליו תעודת-היתר חתומה בידי הממונה על המחוז של המחוז שבו נדפס או יידפס העתון".

סעיף (2) לתקנה קובע עוד, כי "הממונה על המחוז רשאי, ככל אשר יישר בעיניו ומבלי לתת כל טעם לדבר, להעניק או לסרב מלהעניק כל תעודת היתר כזאת, והוא רשאי לצרף אליה תנאים, והוא רשאי בכל זמן להתלות או לבטל כל תעודת-היתר כזאת או לשנות או למחוק כל תנאים שצורפו לתעודת-ההיתר או לצרף אליה תנאים חדשים".

את העתירה הגישו האגודה לזכויות האזרח בישראל ו'אעלאם - מרכז התקשורת לקהילה הערבית פלסטינית בישראל', אשר טענו כי הסעיפים הללו וסעיפים מקבילים בפקודת העיתונות המנדטורית אשר נמצאים בתוקף עד היום, מהווים פגיעה בחופש העיסוק, מנוגדים לחוק היסוד ולכן דינם להתבטל.

רובינשטיין סירב להיעתר בשלב זה לבקשה, וקבע כי "בשלב זה יש אכן מקום לאפשר לממשלה החדשה לפעול, ולטענתנו אכן ראוי שכך ייעשה בהקדם הניתן".

"בין היתר מוצע לשקול אם אין מקום להפריד בחקיקה חדשה בין נושאי הרישוי לבין שאר ענייני הרגולציה המורכבים, כדי לסייע בקידום הנושא", הוסיף.

המדינה תגיש הודעת עדכון ב-15 באוקטובר, העותרים יגישו תגובה שבועיים לאחר מכן, ואז יחליטו השופטים מה לעשות בעתירה.