בני נוער עובדים - דעו את זכויותיכם

על מנת לצמצם את הבירוקרטיה, ביטל משרד הכלכלה הדרישה מהמעסיקים להוצאת פנקס עבודת נוער.

אורלי הררי , ט"ז בסיון תשע"ה

בני נוער עובדים.
בני נוער עובדים.
צילום: יח"צ

עם סיום שנת הלימודים, מתווספים בני הנוער ככוח דומיננטי למעגל העבודה. בין אם הסיבות לעבודה נובעות ממניעים כלכליים, חינוכיים או תעסוקתיים, חשוב שבני הנוער יהיו מודעים - עוד מהשלב הראשון להשתלבותם בשוק העבודה - לעובדה שיש להם זכויות כעובדים, וכי זכויות אלו הן חובות מעסיקיהם.

מדובר בזכויות המגינות על בני הנוער מכח החוק, כשבגין הפרתן תוטלנה סנקציות כלכליות ואף פליליות על המעסיק.

אם בעבר, חלה חובה חוקית על מעסיקים לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה - שמתייחס לגיל הנער ולכשירותו הרפואית – הרי שכיום, במטרה לצמצם סרבול בירוקרטי וטרחה מיותרת לנוער והמעסיקים, גובשה מדיניות אכיפה לפיה לא תיאכף העבירה בגין אי הוצאת פנקס עבודה ועל כן אין צורך יותר בהוצאת פנקסי עבודה. המדיניות עודכנה על אף שהתיקון לחוק טרם עבר בכנסת.

במקום הפנקס ההיסטורי, יחויב המעסיק לשמור במקום העבודה העתק תעודת זהות של המועסק או הוריו וכן אישור רפואי בתוקף שניתן לצורך העסקתו של הנער במקום העבודה. במשרד הכלכלה מדגישים כי קיימת חובה לשמור את שני המסמכים וכן כי אי הקפדה על שמירת המסמכים במקום העבודה מהווה הפרה של העסקה ללא פנקס עובד.

על מנת שבני הנוער יהיו מעודכנים בזכויותיהם, מזמין משרד הכלכלה את העובדים להוריד את האפליקציה החינמית שיצר, "בני נוער עובדים", הקיימת בשפה העברית והערבית וזכתה לכ-200,000 הורדות עד כה.

מפקחי אגף האכיפה במשרד הכלכלה יקיימו במהלך חופשת הקיץ מבצעי אכיפה מוגברים בפריסה ארצית בתחום עבודת הנוער.

יצוין כי עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין 5,110 ל- 35,740 שקל, לכל הפרה לכל עובד, כך שהעיצום הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. בגין עבירות חמורות אף מוגש כתב אישום פלילי.

מכניסת החוק להגברת האכיפה ביולי 2012, ניתנו 988 התראות מינהליות ו- 34 עיצומים כספיים בגובה 1,776,910 שקל, בגין הפרות חוק עבודת נוער. כמו כן, ניתנו51 התראות פליליות, 231 קנסות והוגשו 12 כתבי אישום פליליים.

הענפים המרכזים בהם נמצאו הפרות של חוקי עבודה הם אולמות אירועים, מסעדות ושירותי אוכל. עיקר העבירות מתמקדות באי תשלום שכר מינימום, העבדת נער יותר מ-8 שעות ביום ו-40 שעות שבועיות, העסקת נער ללא פנקס (כיום נאכפת החלופה), העסקת נער ללא אישור רפואי, העסקה ביום מנוחה שבועי והעבדה ללא מתן הפסקות.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה, יפה סולימני ציינה כי "אוכלוסיית בני הנוער הנה אחת מהאוכלוסיות המוחלשות שהמינהל שם לו לדגל לתת עליהן דגש. זאת, עקב הצורך בהגנה על בני הנוער, שהעסקתם נחשבת כערך עליון ובעל משמעות רבה בשילובם המאוחר בשוק העבודה. מכאן גם השאיפה לייעל את תהליך קליטתם בעבודה".

מדריך זכויות לבני הנוער העובדים:

1.       גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.

במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה, התש"ט – 1949. לגבי הנערים שחל עליהם חוק לימוד חובה ניתן להעסיקם רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2(ב) לחוק. 

2.      פנקס עבודה

כיום אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה. במקום זאת, נדרש המעסיק להחזיק במקום העבודה של הנער/ה צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה בצירוף אישור רפואי להעסקתו מרופא משפחה או ילדים שבו הרופא נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של הנער.

3.       שעות עבודה

נער יועסק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

ניתן להעסיק בני 16 ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ-8 שעות ביום, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951  - עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

העסקה בשעות נוספות אסורה.

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי שבת וראשון). 

4.       הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ביום שלפני המנוחה השבועית או חג, יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות.

על המעסיק לתת לנער העובד הפסקות לשם שימוש לשל הנער בחדר השירותים בהתאם לצרכיו. 

5.       עבודת לילה

בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער (מי שלא מלאו לו 16 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם,  צעיר (מי שמלאו לו 16),  שחוק לימוד חובה לא חל עליהם לא יועסקו בין השעות 22:00 – 08:00.

בהתאם למדיניות האכיפה במשרד ותיקון החקיקה שהמשרד מקדם, בני נוער שגילם הוא 16 עד 18,  ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת העובד לביתו.

6.       רישום שעות העבודה

חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. מומלץ כי בני הנוער יערכו רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.

7.       נסיעות לעבודה

בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד 26.40₪ ליום עבודה).

לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

8.       לא קיים דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון"

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה. 

9.      תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות. 

10.   קנסות ועונשים

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

11.   חוק הודעה לעובד

חובה למסור לכל נער ונערה הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות טופס שמטרתו להבהיר לעובד את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו. מסירת הודעה לעובד תעשה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.