הרמב"ם היומי עם הרב שמואל אליהו

מצטרפים מדי בוקר ללימוד הרמב"ם בערוץ 7. צופים בסרטון, עונים על חידה וזוכים בפרסים. גם בחופש ממשיכים ללמוד.

ערוץ 7 , ז' באב תשע"ה

הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהו
לשכת הרב

הפרק היומי: הלכות אישות פרק טו

המצוה היומית: ספר המצוות מצוה 453 לנהוג בדיני צרעת הבית

הלכות נבחרות-
א. האשה שהרשת את בעלה אחר הנישואין שימנע עונתה הרי זה מותר. בד"א בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה אבל לא קיים חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים. מפני שהיא מצות עשה של תורה שנאמר פרו ורבו.

ב. האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה. ואימתי האיש נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה. וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה. ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות בעבור אשתו ויבטל מן התורה הרי זה מותר להתאחר. שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל שכן בתלמוד תורה.

ג. מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושוגה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון. והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו היו לו בנים שמא יבוא לידי הרהור

צילום: לשכת הרב
עריכה: שמואל אדלמן

ארגון הרמב"ם היומי פועל מזה כ-5 שנים. מטרתו - לימוד והקפה של התורה כולה בלימוד יומי מתוך ספרי הרמב"ם: היד החזקה/ ספר המצוות