אושר: שקיפות לדיירי הדיור הציבורי

דיווח חצי שנתי בשפה פשוטה וברורה, עותק מכל החלטה ואפשרות זמינה לערעור על החלטות הן חלק מזכויות הדיירים שיעוגנו בחוק.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' באדר ב תשע"ו

בלי עריצות. חנין
בלי עריצות. חנין
צילום: Miriam Alster/Flash90

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דב חנין לשקיפות בדיור הציבורי.

לדברי ח"כ חנין, יוזם החוק ויו"ר עמית בשדולת הדיור: "הגיע הזמן להתיחס לדיירי הדיור הציבורי כאזרחים בעלי זכויות ולא כנתינים של שלטון עריצות. החוק מעגן את זכותם של הדיירים לקבל מידע על זכויותיהם ועל חובותיהם ועדכונים שוטפים מהחברות המשכנות. אי אפשר להמשיך ולהשאיר אותם טרף לבירוקרטיה חסרת לב וחסרת היגיון".

הצעת החוק מעגנת את זכות הדיירים והזכאים לדיור ציבורי לקבל מידע ברור ושוטף על מעמדם וכל שינוי בו, זכויותיהם, חובותיהם, דרישות שקיימות מהם וכן ההחלטות וההליך המתנהל בעניינם. 

לפי ההצעה שאושרה, חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח לשוכרים דיווח חצי שנתי בשפה פשוטה וברורה, פעמיים בשנה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים ששילמו ומידע על חובות ואופן חישוב שכר הדירה. כמו כן יכלול הדיווח מידע נוסף על החלטות שהתקבלו בעניינם של הזכאים לדיור ציבורי והאפשרויות העומדות לרשותם לערער על ההחלטות.

עוד נקבע כי במקרים בהם מסתיימת תקופת זכאות להנחה בשכר דירה תחויב חברת הדיור הציבורי לשלוח על כך הודעה לשוכרים חודשיים לפי המועד. ההודעה תכלול מידע על מועד תום התקופה, ועל מסמכים שעליו להגיש כדי לחדש את תוקף ההנחה.

כמו כן יחייב החוק את חברות הדיור הציבורי להעביר לדיירים עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינם, תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה ולצרף לה את המסמכים הרלוונטיים. עוד נקבע כי מיש שהגיש בקשה לקבלת דיור ציבורי והוא עומד בכללים יקבל על כך הודעה ממשרד השיכון בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה.

עוד נקבע כי לדייר תהיה זכות לפנות ולקבל מידע ומסמכים הנוגעים אליו, מתוך תיקו האישי. במקרים בהם נדרשים תיקונים בדירה תצטרך חברת הדיור הציבורי להמציא לדייר, עוד לפני התיקון, פירוט של עלותו, שיעור ההשתתפות העצמית הנדרשת והסכום לתשלום.

חברה שלא תדווח לשוכר על יתרת חובותיו לא תהיה רשאית לגבות ריבית, הצמדה וכל תוספת אחרת לחוב בשל אי תשלומו במועד.

הצעת החוק צפויה לעלות בקרוב לאישור סופי במליאה ותיכנס לתוקף חצי שנה לאחר פרסומה ברשומות.