Airbnb - גרסת השטעטל

מלך זילברשלג מ'כאן' משתף אתכם בגרסה החרדית למוסד ה'סאבלט', ומספק הצצה קלה להרגלי הנופש של המגזר החרדי.

תגיות: חרדים נופש
ערוץ 7 , י"ד באב תשע"ז