מכתב נדיר: הרב קוק נגד עליה להר הבית

המכתב שונה מציטוטים אחרים בשמו של הראי"ה קוק בכך שהוא מתייחס גם לפן הלאומי של סוגיית העלייה להר והחשש מפני מהומות של מוסלמים.

ערוץ 7 , ה' באלול תשע"ז

צילום המכתב
צילום המכתב
צילום: מכון הרצי"ה

מכתב נדיר של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הרב הראשי לארץ ישראל, אשר לא פורסם מעולם, מבהיר את עמדתו השוללת את העלייה להר הבית.

המכתב שונה מציטוטים אחרים בשמו של הראי"ה קוק זצ"ל בכך שהוא מתייחס גם לפן הלאומי של סוגיית העלייה להר הבית והחשש מפני מהומות של מוסלמים.

הרב קוק קובע במכתבו כי קיים איסור לעסוק בעלייה למקום המקדש בזמן הזה, וכן שולל הרב כל תעמולה בכיוון זה. הוא אף מדגיש את הצורך להפריד בין עיסוק עיוני ולמדני בסוגיות המקדש, שהוא טוב וראוי, ובין עיסוק מעשי בסוגיות אלו אותו יש לשלול מכל וכל.

נוסח המכתב המלא:

"כג אדר , לכבוד הגאון המפורסם חו"ב סוע"ה אוצר תו"י מו"ה שמואל דוד הלוי ליווי שליט"א מחהסה"י לשד השמן, וקו' לקדושת המקדש, וספר טהרת הקדש, שלו' וברכה באה"ר,

אחדש"ט,

הגיעני ספרו היקר לשד השמן בצירוף הקונט' לקדושת המקדש, בעצם הימים שהיינו טבועים בים הצרות אשר עוללו לנו הרוצחים הפראים הטמאים ועוזריהם הרשעים, ולא יכולתי לפנות לבי לשום דבר עיוני, כעת ג"כ אני מוקף טרדות לאין חקר ואי אפשר לי להעריך משא ומתן על ספרו החדש והיקר טהרת הקודש אשר קבלתיו, אמנם אודיע לכת"ר שהדברים שהביא בשמי הגר"ח הירשנזון שליט"א בנוגע לקדושת המקדש בזה"ז בספרו מלכי קודש הם רק תמצית קטנה מקונטרס ארוך אשר הכינותי בע"ה אז, לברר שאי אפשר לנו בשו"א להקל למעשה בכניסת מקום המקדש בזה"ז ולא שלחתי להרב המחבר הנ"ל כ"א את הדברים הקצרים ולא את הנימוקים ובירורם בארוכה, וכעת מפני המצב הפוליטי וסכנת הכלל ע"י ששונאינו מעלילים, עלינו, שהננו חפצים לקחת מהם בזרוע את מקום המקדש, שהעמידו עליו את מסגדם בעוה"ר, חלילה לנו, לעשות פרסום, לשום מחשבה המדברת בענין השתדלות בידי אדם לפני התגלות אור ד' בגאולה עליונה ושלמה ביחש לכניסת מקום המקדש, וכן ביארתי הדברים לפני ועדת החקירה פה, על כן דברי כת"ר הם נכבדים ביחש לדרוש וקבל שכר לפלפולא בעלמא, אבל חלילה להעלות על הדעת להתחיל כוח שום תעמולה מעשית, והשי"ת יגונן על עמו מכל צריהם וישלח לנו משיחנו הולך תמים ויבנה בית קדשנו ותפארתנו, ויוליכנו קוממיות לארצנו, ויטהר לבנו לעבדו באמת בב"א, וחי' זה שלו' כנה"י ונפש ידי"ע דוש"ת באה"ר , [אברהם יצחק הכהן קוק]".

לקריאת המכתב במקורו לחץ כאן

המכתב מפורסם באדיבות מכון הרצי"ה (מכון הרב צבי יהודה) , מכון להוצאת הספרים שעל ידי ישיבת מרכז הרב בראשותו של הרב בנציון שפירא ובנשיאותו הרב יעקב שפירא.