קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן

ספר מכבים הוא יצירה נדירה באיכותה מבחינה תורנית ומבחינה מדעית.

הרב יואל קטן , כ"ו בכסלו תשע"ח

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

ספר מכבים א.

סיפור נס חנוכה וגבורות בית חשמונאי כפי שנכתבו בימי הבית השני על ידי עדי ראיה ושמיעה.

תורגם מיוונית על ידי אברהם כהנא.

עם הערות וביאורים והשוואות לדברי חז"ל ולספרי יוסף בן מתתיהו הכהן,

בתוספת תמונות, מפות ותרשימים.

נערך על ידי לוי יצחק חריטן.

ירושלים, תשע"ח. כג+217 עמ'

(02-5001278)

קבוצת אנשים, ובהם עו"ד אריאל פוס והרב משה שוחט ואחרים, נטלו על עצמם משימה שבוצעה באופן מעולה על ידי החוקר התורני הרב חריטן, והיא מהדורה חדשה ומתוקנת ושלמה של ספר חשמונאים א, שמתוך ספרי החשמונאים הוא הקרוב ביותר למאורעות, והקרוב ביותר למובא במדרשי חז"ל ובספרי יוספוס ויוסיפון.

כל זה מלווה בהסברים מדויקים על ההיסטוריה והגיאוגרפיה והארכיאולוגיה של כל פרט המוזכר בספר, כולל השלמות ותיקונים על פי כתבי יד ומקורות מקבילים. מאות תמונות ומפות ותרשימים נמצאים בספר, כל אחד על מקומו. העוסקים במלאכה ראויים לכל שבח. אומנם צרמה לי ההתייחסות ליוספוס פלאביוס כ"יוסף בן מתתיהו הכהן", כביכול "אחינו אתה". עדיף לכנות בוגד זה בשמו הלועזי יוספוס.

***

מעלין בקודש.

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו.

גיליון לד.

עורך ראשי: הרב צבי שלוה.

כרמי צור, כולל בית הבחירה, אלול תשע"ז. 196 עמ'

(02-9961942)

פעמיים בשנה יוצאת לאור על ידי כולל 'בית הבחירה' בכרמי צור שבדרום גוש עציון חוברת מלאה וגדושה של מאמרים איכותיים בנושאי המקדש וקודשיו. ראש הכולל, הרב שלוה, מקפיד לנתק לחלוטין את הלימוד המעמיק בענייני בית הבחירה מכל היבט פוליטי, וכך גם נעשה בגיליונות 'מעלין בקודש' שמאמריו עוסקים בענייני קדשים וטהרות.

כמה דוגמיות מהחוברת: הרב מאיר ברקוביץ מרחובות דן בשאלה שתהיה בעז"ה בקרוב מעשית מאוד – האם מותר לאכול את בשר הקורבן לפני שהוקטרו אימוריו, דהיינו לפני שנשרפו חלקי הקורבן שמוקרבים על המזבח; הרב פרידמן ממכון המקדש מברר את דיני הנזירות בזמן הזה; והרב דביר מישיבת 'תורת החיים' ביד בנימין מסיים את החוברת עם מפתח לפסקי ההלכה שבסידורי ובמחזורי מכון המקדש, כגון שראוי – בניגוד למקובל - שנשים תברכנה את ברכת קידוש הלבנה, או שבירושלים ראוי לכל אדם, ולא רק לתלמיד חכם, לשאת בסוכות את הלולב בידיו כל שעות היום.

***

ציונות דתית.

היסטוריה, רעיון, חברה. כרך א.

בעריכת דב שוורץ.

רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ח. 223 עמ'

(03-5318575)

זהו קובץ מחקרים חדש שיוצא לאור מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, ועוסק בהיסטוריה של הציונות הדתית, בהגותה ובתהליכים העוברים עליה. הכרך הראשון כולל שלושה מחקרים ומדור 'מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית', ובו איגרת של הרב סולוביצ'יק בנושא האורתודוקסיה המודרנית, הרצאות מסמינריון ארגון הפועלות של הפועל המזרחי שהתקיים בשנת תשט"ו, וכתב ההסמכה לרבנות של השר ד"ר יוסף בורג שעליו חתום הגאון הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל.

המאמר הראשון עוסק בדמותו ובהגותו של הרב ריינס מייסד המזרחי, השני בוחן את גישות הרבנים הממלכתיים, רבני ה"קו", מול גישות רבני הגישה המרכזית, "רבני קוממיות", סביב ההתנתקות ואחריה, בפן ההגותי-חינוכי ובפן ההנהגתי-מעשי, והשלישי המפרנס חצי מהכרך דן בשאלה האם הראי"ה זצ"ל בעיני עצמו ובעיני תלמידיו ומקורביו נחשב כקדוש, מעבר להיותו רב גאון וצדיק והוגה דעות ומנהיג. התשובה של פרופ' שוורץ היא במידה רבה חיובית, אך לענ"ד יש לפקפק בכך ואכמ"ל.

לתגובות:

wso.shaalvim@gmail.com