דלק קידוחים ממשיכה לחלק רווחים

זוהי חלוקת הרווחים הרביעית במהלך 2017, והיא משקפת תשואת דיבידנד העומדת על כ-23% ב-12 החודשים האחרונים.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בטבת תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: פלאש 90

דלק קידוחים דיווחה הבוקר כי דירקטוריון השותפות החליט על חלוקת רווחים, בסכום כולל של 60 מיליון דולר, כ- 209 מיליון ש"ח.

זוהי חלוקת הרווחים הרביעית במהלך 2017, והיא משקפת תשואת דיבידנד העומדת על כ-23% ב-12 החודשים האחרונים.

במהלך 2017 חילקה השותפות רווחים בסך 740 מיליון דולר, ומאז שנת 2014 חולקו למשקיעים בשותפויות (דלק קידוחים ואבנר) רווחים מצטברים בהיקף של כ- 1,200 מיליון דולר, לצד כ-300 מיליון דולר נוספים אשר שולמו כמקדמות מס עבור המשקיעים.

חלוקת הרווחים נעשית בהמשך להסכם שנחתם מול פקיד השומה למפעלים גדולים ("פשמ"ג"), עליו דווח ביום חמישי האחרון.

במסגרת ההסכם עם פשמ"ג נקבע כי דלק קידוחים תשלים את תשלום המס המירבי החל על יחיד, באופן שסכום החלוקה, ביחד עם מקדמות המס ששילמה ותשלם השותפות בגין שנת 2017, מהווים את מלוא תשלום המס הנדרש, בהתאם להערכת השותפות לתוצאות המס שלה ולפני ביקורת רו"ח ופשמ"ג.

המועד הקובע לחלוקת הרווחים נקבע ל- 31 בדצמבר 2017, וזאת בכדי לסייע בגביית המס מיחידים, אשר יחזיקו ביחידות השתתפות של השותפות ביום זה.

החלוקה בפועל תבוצע ביום 18 בינואר 2018, באופן שעבור מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות אשר יחזיקו ביחידות השתתפות ביום 31 בדצמבר 2017, ישולם לפשמ"ג מלוא המס בו הם חייבים לפי שיעור המס המירבי החל עליהם, ואילו היתרה תחולק להם ישירות.

כפי שהוסכם בין השותפות לפשמ"ג, מהחלוקה לא ינוכה מס במקור הן לחברות והן ליחידים, אשר יציגו פטור מניכוי מס במקור. ליחידים אשר לא יציגו פטור (מלא או חלקי) מניכוי מס במקור, ינוכה מס במקור בשיעור שיקבע בין פשמ"ג לשותפות, ויפורסם טרם ביצוע החלוקה בפועל.

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל דלק קידוחים: "השותפות מאזנת בין חלוקת רווחים ושמירה על נזילות איתנה, וזאת כדי להשלים את השקעותיה בפרוייקט לווייתן, כמו גם בפיתוח פוטנציאל ייצוא הגז לשווקים אזוריים. במקביל הושג הסכם עם פשמ"ג אשר מבטיח שמלוא חבות המס תשולם על ידי השותפות, מבלי שמחזיקי היחידות יצטרכו לשאת בעלות כלשהי באופן ישיר".