אין סיבה לאסור הנפת דגל אש"ף

יש לאפשר הנפת דגל פלשתין אם אין כרוך בכך הסתה נגד מדינת ישראל, כותב רבה של מזכרת בתיה הרב אפרים זלמנוביץ'.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ט"ו באלול תשע"ח | עודכן: 20:31

הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

יש לאפשר הנפת דגל פלשתין כל עוד אין כרוך הדבר בהסתה כלשהי נגד מדינת ישראל. זאת בניגוד להצעת ח"כ ענת בוקר מהליכוד המבקשת לחוקק חוק המטיל שנת מאסר למניף דגל אש"ף במרחב הציבורי.

במגילת העצמאות כתוב שמדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות והצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת גזע ומין.

תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה. משמע, התחייבות שלא נמנע ממי שקידש את דגל אש"ף להרים אותו על נס וזאת בתנאי שלא יהא כרוך הדבר בפגיעה בביטחון ישראל.

רוב ערביי ארץ ישראל, בין אזרחי המדינה ובין אזרחי הרשות הפלשתינאית, חיים עמנו בשלום. רובם מבינים שאין כל היתכנות להחריב את מדינת היהודים ולהשליכנו הימה. בעובדה, כלי נשק רבים מצויים בידי הערבים, גם אצל אלה החיים במדינה, ואין הם מופנים כלפינו ב"ה.

לפיכך עלינו לאפשר להם קיום הזהות הערבית שלהם. כולל הנפת דגל שהם בחרו להניפו לציון לאומיותם. הן הרי הם חלק בלתי נפרד מהאומה הערבית הגדולה. נכבד את המקומות הקדושים להם. אין לנו כל רצון שייטמעו הם בנו ואנחנו בהם. אין לנו כל מצווה לגייר אותם ולהכניסם תחת כנפי השכינה.

מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי והשלטון הדמוקרטי שבה מאפשר לכל אזרחיה כולל הערבים המתגוררים ביו"ש לחיות בשווה. היהודים מתפללים בבתי הכנסת והערבים במסגדים. מדינת ישראל מאפשרת להם לחנך ילדיהם כרצונם. כבר היום רמת חייהם גבוהה מהרבה החיים במדינות ערב.

מאידך את השנאה ליהודים במערכת החינוך הערבי או האללת שאהידים יש לעקור מן השורש. כר הוא להצמחת מחבלים. אלה, אין להם זכות קיום לא בארץ הקודש ולא בשום מקום תחת השמים. כל מחבל המאיים עלינו בכלי נשק, אחת דינו למות, ותהא הסיבה לשנאתו ורצונו לרצוח יהודים אשר תהא. כולל בריאותית נפשית; בעל נטייה אובדנית. הבא להרגך השכם להרגו.

חז"ל מגלים לנו שסנחריב בלבל את האומות ובימינו איננו יודעים מיהו עמלק. מאידך, אנחנו יודעים בבירור שכל מי שהוא צמא דם, הריהו בן לעם לק דם, הריהו ממשפחת עמלק. רוחו של עמלק נחה עליו. מבטיח לנו הבורא יתברך "מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים... כי יד על כס יה מלחמה לה' עמלק מדור דור" (שמות בשלח ט"ז י"ד). גם אנחנו נצטווינו "והיה בהניח ה' אלוהיך לך מכל אויבך מסביב בארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה לרישתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח" (דברים כ"ה י"ט).

עמלק הרוחני הוא סמל הרוע והעוול. הוא מאמין שאין אלוהים. זו מלחמתו של אבינו מלכנו במהלך ההיסטוריה. המאבק הנצחי בין האמונה בבורא עולם ובין האמונה במקריות. כל עוד יחיו כאן במדינת ישראל מאמינים שמדינת ישראל קמה במקרה ללא כל מעורבות אלוהי השמים, לא יניח ה' לנו מכל אויבינו סביב. מאידך, כאשר יניח לנו ה' מכל אויבינו מסביב או אז שומה עלינו למחות כל זכר עמלק יען מדינת היהודים איננה סובלת עושק ועול.

אמרה התורה "לא יהיה לך בכיסך אבן גדולה וקטנה... אבן שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך. כי תועבת ה' אלוהיך על עושה אלה כל עושה עול. זכור את אשר עשה לך עמלק...אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלוהים..." (שם). מפרש רש"י "אם שקרת במידות ובמשקלות הוי דואג מגירוי האויב...".

במדינת היהודים החברה אמורה להיות צודקת ושוויונית, שאילמלי כן לא ישרור בה השלום. לכן נסמכה פרשת המשקולות והמידות לפרשת עמלק. אמונה מולידה יושר. יושר מביא אהבה בין הבריות. אהבה מביאה אחדות. אמר התנחומא: אם ישראל מאוחדים כאיש אחד אפילו כולם עובדי עבודה זרה, שום כוח שבעולם אינו יכול לעמוד כנגדם. מאידך, עמלק מייצג את ההיפך. מאמין במקריות. פוגע בחלש והנדכא, מפיץ פירוד ושנאה, וגורם להרג הרס וחורבן.

בפרשת בשלח מבטיח הקב"ה שהוא בכבודו ובעצמו "מחה אמחה את זכר עמלק" ימחק ויסלק את עמלק, עושה העוול וסמל הרוע, מזיכרונם וממחשבתם של בני אדם. ה' ידאג לחסל מבעוד מועד כל מי שיבוא לחצוץ בין ישראל והר סיני, בין היהודי ותלמוד התורה. בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין בה.

ובפרשת כי תצא נצטווינו; בבואנו להקים בארץ חברה צודקת מיד אחרי בוא השלום עם שכנינו -"תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". מפרש רש"י "מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה (שמואל א' ט"ו ג') שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על בהמה לומר בהמה זו של עמלק היתה (מכילתא שם)". מחיקת כל זכר לעמלק ומעשיו הפליליים ממחשבתנו.

עם בוא השלום יהודים וגויים יבואו אלה באלה וקיים חשש גדול שההוללות וההפקרות יולידו התבוללות. אשר על כן יש להקפיד הקפדה יתירה באותם ימים טובים שיבואו על ישראל לבל חלילה נושפע מהם לרעה ונחטא לאלוקים ואדם.

יש להקפיד הקפדה יתירה לקדושת המחנה וצניעות, בבחינת והיה מחניך קדוש. דבר זה יבוצע על ידי מחיקת עמלק ואת כל הרוע והעוול שהוא מייצג, מזיכרוננו ומחשבותינו, עד כי לא יהיה לנו כל השגה במושגים אלה או אז נוכל לקיים כאן מתוך אמונה תמימה בה', משטר של צדק ואמת שלום ושוויון.