מבקר המדינה מרענן את שיטת הביקורת

​​​​​​​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עדכן את תורת הביקורת וגיבש מדריך ביקורת חדש.

ערוץ 7 , ג' בתשרי תשע"ט

המבקר יוסף שפירא
המבקר יוסף שפירא
צילום: פלאש 90

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השלים פרויקט לגיבוש תורת ביקורת המדינה וכתיבת מדריך הביקורת מעודכן לביצוע ביקורת מדינה.

עם כניסתו של השופט בדימוס יוסף שפירא לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, הוא התווה חזון ולפיו פעילות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור תתבצע בהתבסס על חתירה למצוינות תוך קידום החדשנות, הקפדה על כללי אתיקה ומינהל תקין ועל נורמות מקצועיות עדכניות.

מדריך הביקורת עודכן לאחרונה בשנת 1987. מאז חלו תמורות ושינויים רבים - בין היתר בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות - בסביבת העבודה, בשיטות לאיתורו ולאיסופו של מידע ממוחשב, באופן תיעוד החומר, בדרכים לשמירת המידע ולאבטחתו וכיוצא בזה.

כמו כן נקבעו יעדים חדשים כמו ביקורת בזמן אמת, פרסום שמות והטלת אחריות אישית.

מדריך הביקורת המעודכן, עוסק בכל הסוגיות האמורות ומגדיר עקרונות, נורמות וסטנדרטים, שיטות עבודה, מתודולוגיה וטכניקות המיועדים להנחות את עובדי הביקורת במהלך עבודתם. כמו כן המדריך נועד לייעל ולשפר את תהליך עבודת ביקורת המדינה.

בהתאם לכך מתמקד המדריך בנושאיים הבאים:

תכנון העבודה נעשה על בסיס "מפת סיכונים" שהגופים המבוקרים חשופים להם במסגרת עבודתם: בדרך זו יעלה הסיכוי שביקורת המדינה תמקד את משאבי הביקורת בנושאים ובאירועים המשמעותיים ביותר.

מיסוד סוגיית הביקורת בזמן אמת: נקבעו אמות-מידה לביצוע ביקורת בזמן אמת, כגון חשיבותו הציבורית של הנושא, תרומת הביקורת למניעת נזק בלתי הפיך או נזק חמור במיוחד, מידת היכולת להשפיע על התוצאה בעת התהליך, ועוד.

שינוים בעקבות התפתחויות בתחום המשפט: עיסוקה של הביקורת בסוגיות רגישות הנוגעות לטוהר מידות ולהמלצות אישיות חייבה התאמות. המדריך החדש קובע נהלים סדורים לביצוע שימוע למבוקרים ומתן זכות עיון בחומרי הביקורת.

שינויים בעקבות התפתחות הסביבה הטכנולוגית: בעידן הנוכחי מקורות מידע בגופים המבוקרים כדוגמת ארכיונים, קלסרים, מסמכים פיזיים ומזכרים הולכים ונעלמים. מרבית המידע נוצר, מעובד, נשלח, מתקבל ונשמר באמצעים דיגיטליים לסוגיהם. נדרשת היערכות מקצועית של עובדי ומנהלי הביקורת שתבטיח ריכוז, מיון ואיתור יעילים של המידע הרלוונטי לביצוע הביקורת, לצד הגנה על פרטיות עובדי הגוף המבוקר. כך, נקבעו נהלים לאיתור מידע בדואר אלקטרוני של עובדים בגוף המבוקר, וכן נקבעו שיטות עבודה לכריית מידע, ניתוח והסקת מסקנות.

מתודולוגיות חדשניות: כגון שיתוף ציבור, ביקורת בתחומי יעילות וחיסכון, ביקורת בתחומי טכנולוגיות המידע וביקורת על ניהול פרויקטים מחשובים, ביקורת בתחום אבטחת המידע, ביקורת בתחום ההיערכות לסיכוני סייבר.

כתיבה ממוקדות ואפקטיביות: המדריך החדש קובע את דרך הגדרת המלצות הביקורת בצורה אפקטיביות וממוקדת, באופן שתניע את הגוף המבוקר לפעולה.