בנק ישראל הטיל קנסות על בנק דיסקונט ולאומי קארד

שני הגופים לא הקפידו לצרף בשיווק אשראי את האזהרה "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל".

ערוץ 7 , ט"ו בטבת תשע"ט

סיכונים למשקי הבית. ד"ר חדוה בר
סיכונים למשקי הבית. ד"ר חדוה בר
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

הפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים כספיים על בנק דיסקונט ועל חברת לאומי קארד בשל פרסומות לשיווק אשראי שאינן עומדות בדרישות החוק.

מדובר בתיקון לחוק הבנקאות שנכנס לתוקף במהלך שנת 2017 המחייב תאגידים בנקאיים לצרף למודעות הפרסומת ולדרכי השיווק השונות המעודדות נטילת הלוואה על ידי הלקוח, אזהרה בנוסח זה: "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל".

הוראה דומה הוחלה גם על נותני אשראי חוץ-בנקאיים בחקיקה הרלוונטית להם. החוק נועד לגרום לצרכנים, שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לפרוע את ההלוואה, ולהגביר את המודעות להשלכות הכלכליות של אי עמידה בהחזר ההלוואה.

בבנק ישראל אף ציינו בהקשר זה "האשראי הצרכני נמצא במוקד העבודה של הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות. הפיקוח רואה חשיבות רבה בשיווק הוגן של אשראי צרכני, ופועל כדי למנוע שיווק אגרסיבי ודחיפת אשראי ללקוחות".

לאור זאת ביצע הפיקוח על הבנקים בדיקת אכיפה בכל הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, כדי לבחון האם הם פועלים בהתאם לתיקון לחוק. הפיקוח על הבנקים מצא שבנק דיסקונט לישראל בע"מ וחברת לאומי קארד בע"מ לא עמדו בהוראת החוק, והטיל עליהם עיצום כספי בסך 750,000 ש"ח ו-1,500,000 ש"ח בהתאמה, בשל פרסום סרטונים שיווקיים, המעודדים נטילת הלוואות, ללא צירוף אזהרה כנדרש.

בהתאם לחוק, סכום העיצום הכספי המקסימאלי שניתן להטיל בגין הפרה מסוג זה הינו 750,000 ש"ח. בבנק דיסקונט הסכום מתייחס להפרה אחת, בגין פרסומת אחת, ובחברת לאומי קארד - בשתי הפרות בגין שתי פרסומות. "בשני המקרים הוטל עיצום כספי בסכום המקסימאלי שאפשרי לפי החוק. על אף שנמצאו הפרות, הפיקוח התרשם ששני הגופים נקטו פעולות לתיקון הליקויים שעלו מבדיקת האכיפה ולמניעת הישנותם, והשקיעו משאבים לצורך הטמעת התיקון לחוק" נמסר מבנק ישראל.

לדברי ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים פועל במגוון כלים כדי להבטיח שיווק הוגן של אשראי צרכני. העיצומים נועדו להעביר מסר ברור לכל המלווים, שעליהם להבטיח שיווק אחראי של אשראי למשקי בית. בעוד שהתחרות והזמינות של אשראי צרכני גדלים ויש בכך יתרונות למשקי בית, שיווק פרואקטיבי של אשראי מגלם גם סיכונים למשקי הבית, ובפרט למשקי בית בעלי יכולת כלכלית מוגבלת, שעלולים להתפתות ליטול אשראי בהיקף גבוה מידי ביחס ליכולתם."