החל מגיל 16: חובה להציג תעודת זהות לשוטר שדורש זאת

המשטרה פרסמה לציבור ''נוהל הצגת תעודת זהות והזדהות בפני שוטר'' שגובש על ידי המשטרה ומשרד המשפטים.

ערוץ 7 , ל' באדר תשע"ט

משטרה
משטרה
צילום: רן דהן/TPS

המשטרה מפרשמת לידיעות הציבור ''נוהל הצגת תעודת זהות והזדהות בפני שוטר'', שנוסח בהמלצת ועדת פלמור .

הנוהל החדש הועבר לאישור היועץ המשפטי לממשלה ותוכנו נוסח על ידי גורמי המקצוע במשטרה ביחד עם משרד המשפטים.

להלן עיקרי הנוהל:
ככלל, חובת הזדהות אזרח בפני שוטר, יכול שתיעשה ע״י הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון והיא סמכות המוקנית לשוטרי משטרת ישראל וקבועה בחוק.

הסמכות לדרוש הזדהות של אזרח בפני שוטר הינה כלי הכרחי לביצוע תפקידה של המשטרה ואכיפת החוק. בהתאם לנוהל, שוטר יפעיל את סמכות ההזדהות רק במצבים בהם הוא סבור שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו, למשל כאשר התנהגות חריגה או חשודה או לשם בדיקת רשיונות, בקרה במחסומים, קיומו של אירוע פלילי בסמוך למקום או בכל מקרה אחר בו לצורך מילוי תפקידו ובהתאם לשיקול דעתו.

הפעלת הסמכות, תיעשה באופן ענייני ושוויוני תוך שמירה מירבית על כבוד האדם שמתבקשת זהותו. כמו כן לבקשת האזרח, השוטר ימסור את פרטי זהותו בהתאם לכללים הקבועים בפקודת המשטרה.

סמכות דרישה להזדהות כשלעצמה איננה מהווה עיכוב כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים). ככל שבעקבות ההזדהות יעלה הצורך בהפעלת סמכות של עיכוב או מעצר יפעל השוטר בהתאם לכללים המחייבים להפעלת הסמכות הנוגעת.

במקרה של סירוב להזדהות קמה לשוטר סמכות עיכוב מכוח סעיף 67 לחוק המעצרים. במקרים אלו, ישקול השוטר את מכלול נסיבות העניין, ובהתאם, את ההכרח להפעלת סמכות העיכוב.

השוטר לא יבצע את את הפעולות הכרוכות בסמכות לדרוש הזדהות מעבר לזמן סביר הדרוש לשם כך, ואם הנסיבות מחייבות וקיימת הצדקה להאריך את הבדיקה מעבר לכך, יפעיל השוטר את סמכות העיכוב.