היתר מאה רבנים לשאת אשה שניה

ההיתר החריג הניתן בתנאים מסוימים יכול לפתור מצבים מסובכים.

בשיתוף עו"ד רם יוגב , ח' באלול תשע"ט

כתובה. אילוסטרציה
כתובה. אילוסטרציה
צילום: iStock

היתר מאה רבנים הנו היתר הלכתי לשאת אשה שניה שניתן לגברים ממוצא אשכנזי, וזאת במקרה בו האשה הראשונה מסרבת לתת להם גט ללא סיבה מוצדקת, או במקרה בו היא איננה מסוגלת לתת גט עקב מצבה הבריאותי או הנפשי.

כלומר, היתר זה מעניק לבעל את האפשרות לשאת אשה שניה בעודו עדיין נשוי פורמאלית לאשתו הראשונה.

בנוסף להיתר מאה רבנים, יש לקבל גם היתר נישואין מטעם בית הדין הרבני האזורי, ואישור נשיא בית הדין הרבני הגדול לכך.

היתר מאה רבנים מקובל בעדה האשכנזית בלבד, מאחר וחרם דרבנו גרשום, שכידוע אוסר על נישואי אשה שניה, חל בעיקרון רק בקרב בני העדה האשכנזית, וזאת למרות שגם בני העדה המזרחית מכבדים אותו בפועל. לפיכך, לגברים ממוצא מזרחי אין צורך גם בקבלת היתר מאה רבנים, בנוסף להיתרי בית הדין הרבני.

לעומת זאת, על הגבר המזרחי לעבור גם הליך של התרת נדרים, מאחר שבקרב בני העדה המזרחית נהוג להוסיף סעיף בכתובה לפיו הבעל מתחייב שלא לשאת אישה שנייה.

בכל מקרה, לאחר קבלת היתר הנישואין, על הבעל להשליש או להפקיד בידי בית הדין הרבני גט עבור האשה, למקרה שבו היא תסכים או תוכל לתת גט וכן להשליש את סכום הכתובה או שטר חוב לכתובה.

בסקירה שלפניך, מסביר עורך הדין רם יוגב אודות מהותו של היתר מאה רבנים לפי ההלכה היהודית וכיצד ההיתר רלוונטי להליכי גירושין של בני זוג בימים אלה, תוך מתן דוגמאות רלוונטיות מפסיקות עדכניות וחשובות ביותר בהליכי גירושין שהוכרעו בבית הדין הרבני בהתאם להלכה.

התנאים למתן היתר מאה רבנים

מעבר לכך שהיתר הנישואין הינו היתר בלתי שוויוני בעליל, מאחר והוא חל רק לגבי גברים, בעוד שלא ניתן לתת לנשים היתר להינשא לגבר שני, אזי המדובר בהיתר שלפעמים עלול לשמש כאמצעי להפעלת לחץ בלתי הוגן על ידי גברים אשכנזיים כלפי נשותיהם, במסגרת הליכי הגירושין ביניהם, ולרבות לצורך השגת תנאים מטיבים עבורם בכל הקשור לחלוקת הרכוש המשותף, תשלום דמי המזונות, ועוד.

בנוסף, בשלב מסוים הסתבר שהיתר מאה רבנים ניתן בקלות רבה ובאופן נפוץ מדי, וזאת מבלי לבדוק היטב את נסיבות המקרה. בסוף שנת 2004 הזדעקו גדולי רבני ארה"ב אל נוכח תופעה זו, ובתוכם בנו של האגרות משה, הרב דוד פיינשטיין, וכן הרב יוסף שלום אלישיב.

על מנת למגר תופעה זו, החליטו הרבנים הנכבדים הללו לתקן תקנות אשר יסדירו את התנאים למתן היתר מאה רבנים, וזאת כפי שנומק על ידם בספר ישא יוסף: "היות ובתקופה האחרונה עדים אנו לפרצה גדולה בענין 'חרם דרבינו גרשום' ובקלות יתר אפשר להשיג 'היתר מאה רבנים' ופשה הנגע ונתרבו המקרים בהם הותר לאיש לישא אשה על אשתו במספרים אשר לא שערום אבותינו, חוששים אנו כי מצב זה עלול לזעזע ח"ו את יסודות השלום בבית היהודי. לכן החלטנו אנו החתומים מטה לעמוד בפרץ ולתקן תקנות כדי להגביל את ההיתר ולהעמיד הדבר כפי שהיה בימים מקדם ש"היתר מאה רבנים" ניתן במתינות ובכובד ראש כראוי לענין כזה אשר שלום לאשתו תלוי בו".

להלן התנאים שנקבעו למתן היתר מאה רבנים:

  • רק בית דין חשוב ומוסמך ידון בענין היתר חרם דרבנו גרשום.
  • הרבנים וראשי הישיבות החותמים ומצטרפים להיתר יהיו אך ורק רבנים מוסמכים או ראשי ישיבות, ומכהנים במשרות רבניות או בישיבות מפורסמות.
  • על הרבנים החותמים לציין מקום כהונתם, כתובתם, ומספר הטלפון שלהם.
  • אין רב רשאי לחתום על ההיתר אלא לאחר שעיין היטב בנימוקי ההיתר.
  • בית דין המתיר יעביר את נימוקי ההיתר לדיון בבית דין נוסף במדינה אחרת.
  • על הבעל להשליש גט בידי בית דין נאמן כדי שהאשה תוכל לקבל את גיטה בכל עת שתרצה בלא שום קושי ומניעות יהיה מי שיהיה. היתר הניתן לבעל ללא השלשת גט כאמור, יחשב לחסר ערך לחלוטין.
עו"ד רם יוגב
צילום: יח"צ

ביטול היתר מאה רבנים שניתן לסרבן גט

כאמור, ישנם גברים שמנסים להשיג היתר מאה רבנים שלא כדין, וזאת לשם הפעלת לחץ בלתי הוגן במסגרת הליכי הגירושין שלהם. במסגרת התיק הרבני 1022249-6 פלונית נ' מיכאל אייזנבך, אשר התנהל בבית הדין הרבני האזורי בירושלים, הפליא הגבר לעשות, עת הוא טרח והשיג היתר מאה רבנים בשעה שהוא עצמו מסרב שלא כדין במשך למעלה מ-4 שנים לתת גט לאשתו, ואף זאת רק מאחר שהוא מסרב לשלם מזונות לחמשת ילדיהם המשותפים.

תיק זה עסק בסרבן גט עז מצח במיוחד, בשם מיכאל אייזנבך, חסיד תולדות אהרון, אשר תוך כדי ניהול תביעת הגירושין שהגישה נגדו אשתו בטענה שהוא התעלל בה וכן בחמשת ילדיהם, ברח מהארץ לארה"ב, שם הוא מסתתר תוך החבאת מקום מגוריו.

בנובמבר 2018 אישר בית הדין הרבני לכפות עליו את הגט בכל דרך ואף לפרסם את שמו בפומבי.

באפריל 2019 ניגשה האשה לבית הדין הרבני בירושלים עם מכתב שהיא קיבלה מרב ידוע מלונדון, אשר הודיע לה שבעלה קיבל בבית דין רבני במונסי, ניו-יורק, היתר מאה רבנים לשאת אשה שניה, ואף הפקיד גט עבורה. ברם, לדאבון לבה הסתבר לה שבעלה מבקש להוסיף דרישות רבות כתנאי למתן הגט, אולם הוא מסרב לגלותם לפני שהיא תבטל את תביעת המזונות נגדו, ולכן אין באפשרותה לקבל את הגט כפי שהוא הותנה על ידי בעלה.

בית הדין קבע בהחלטתו מיום 16.6.2019 שיש לבטל את היתר מאה הרבנים שניתן לאייזנבך, מאחר שהוא לא עונה על התנאים שנקבעו למתן ההיתר, כפי שהם פורטו לעיל, וכפי שיוסבר להלן. בנוסף, הורה בית הדין לבעל למסור לו את טיוטת הסכם הגירושין, כדי שניתן יהיה לדעת מה הוא דורש בדיוק כתנאי למתן הגט.

לגבי אי עמידתו של ההיתר שניתן לאייזנבך בתנאים שנקבעו לגבי מתן ההיתר, קבע בית הדין כדלקמן. היתר מאה רבנים ניתן למי שאשתו מסרבת לתת לו גט, ולא לבעל שהוא בעצמו סרבן גט. במקרה דנן, דווקא מדובר באשה שמאד רוצה לקבל את הגט, ואילו הבעל הוא שמסרב לתת לה גט, ואף גם בחר לברוח מהארץ ולא לשלם מזונות לילדיו.

אין יסוד בהלכה לדון בהיתר נישואין במסגרת דיון שאינו במעמד שני הצדדים, ובמקום שאינו המקום המוסמך לפי ההלכה לדון בתביעות שביניהם. לפיכך, לא ייתכן שהדיון בהיתר הנישואין של הבעל יינתן בארה"ב, במקומו הנוכחי של הבעל, לאחר שהוא נטש את משפחתו ויצא אל מעבר לים כדי לעגן את אשתו, ואף זאת במעמד צד אחד בלבד, קרי, ללא נוכחות אשתו. ומאחר שכבר החלו דיונים בין הצדדים בבית הדין בירושלים, לא יתכן שבית דין אחר בארה"ב ידון בבקשתו להיתר נישואין.

על הגט שהבעל מפקיד לצורך קבלת ההיתר להיות ללא תנאים, וכשכל התביעות הכרוכות בגירושין כבר נידונו בבית הדין המוסמך לכך, מה שלא אירע במקרה דנן.

לאור כל האמור לעיל, נקבע שהיתר מאה הרבנים שניתן לאייזנבך בטל ומבוטל, וכי על הבעל רובץ עדיין חרם דרבנו גרשום שלא לשאת אשה אחרת.

עוד נקבע שבהמשך להחלטה קודמת שאישרה את פרסום שמו של הבעל, ניתן לפרסם גם החלטה זו תוך פרסום שם הבעל, וזאת במגמה להביא לידיעת העוסקים בהיתר הנישואין ובחתימת מאה רבנים שחובה עליהם למשוך ידם מכך, ולא לשתף פעולה עם אייזנבך בעניין זה.

יש לך שאלות? רוצה להתייעץ? חייג/י לשיחה אישית עם עורך הדין רם יוגב, התמחה בייצוג צדדים בהליכי גירושין ובכל הנוגע לדיני המשפחה: 072-336-0526