בנק לאומי מציג:
רווח נקי של 2,780 מיליון ש''ח בתשעת החודשים הראשונים של 2019

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הינה 10.4%, בהשוואה לתשואה של 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

ערוץ 7 , כ"ט בחשון תש"פ

רקפת רוסק עמינח
רקפת רוסק עמינח
צילום: רון קדמי

בנק לאומי פרסם אתמול (שלישי) את תוצאותיו לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2019.

הבנק הציג רווח נקי של שני מיליארד ו-780 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עלייה של כ-8% ברווח הנקי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הינה 10.4%, בהשוואה לתשואה של 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד – תשואה של 9.6%, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, התשואה להון ברבעון השלישי של שנת 2019 הינה 8.7%, בהשוואה ל-11.2% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, התשואה להון ברבעון השלישי של שנת 2018 הינה 10.6%.

תיק האשראי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם לסך של 279.7 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 4.5% בהשוואה לספטמבר אשתקד.

התיק המסחרי גדל בשיעור של 8.6%, תיק המשכנתאות גדל בשיעור של 4.8% והתיק העסקי גדל בשיעור של 10.9%.

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור 40% מהרווח הנקי של הרבעון השלישי של 2019, בסך 306 מיליון ₪. הדיבידנד המצטבר לתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-1.1 מיליארד ₪. בנוסף, ביצע הבנק רכישה עצמית של מניות ברבעון השלישי בהיקף של 353 מיליון ₪. מתחילת השנה רכש הבנק מניות בהיקף של 700 מיליון ₪.

התפתחות סעיפי המאזן:

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2019 ב-279.7 מיליארד ₪, בהשוואה
ל-267.7 מיליארד ₪ ב-30 בספטמבר 2018 (ללא לאומי קארד). עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2019 ב-358.9 מיליארד ₪, בדומה לאשתקד.

יחס המינוף ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על 7.41%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

יחס הנזילות ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על שיעור של 121%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.