פסק הדין ניתן בערעור ברשות על פסק דינו של בית המשפט השלום שקיבל את טענות רשות המסים אך הפחית את גובה הקנס לסכום 300,000 ₪.

ביום 31/5/06, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב, ע"י כבוד השופטת שרה דותן, כי הקנס בגובה 2,628,488 ₪, הוטל כדין. פסק הדין ניתן בערעור ברשות על פסק דינו של בית המשפט השלום שקיבל את טענות רשות המסים אך הפחית את גובה הקנס לסכום 300,000 ₪ המשיביםNeomax Managment LLC הינם בעלי האוניה.

ביום 12.6.05, שעה שהאוניה עגנה מול חופי אשדוד, נערך בה חיפוש ונתפסו מאות קרטונים של סיגריות שהוחבאו בתאי הציפה של האוניה. כמו כן החקירה העלתה כי מהאוניה הושלכו סיגריות בכוונה להבריחן. הקברניט נעצר בחשד להברחת הסיגריות וביום 23.8.05 הורשע הקברניט, על פי הודאתו, בעבירות שעניינן הברחת הסיגריות והוטלו עליו שני חודשי מאסר וקנס בסך 80,000 ₪. ביום 3.7.05 הודיעה רשות המסים למשיבה כי גובה המכס החליט להטיל עליה קנס בסך 2,628,488 ₪ - סכום המסים שהיו מוטלים על הסיגריות שנתפסו לו הוכנסו לישראל כדין - וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 203(ב) לפקודה.

בית המשפט חזר על ההלכה בע"א 189/64 יוסף זוביידה בע"מ בפירוק נ' הממונה על תחנת המכס והבלו חדרה וקבע כי בהתאם ללשונו של סעיף 203(א)(1) לפקודת המכס, אין צורך בידיעת בעלי האוניה כי האוניה שימשה בהברחה כדי להטיל על בעלי האוניה קנס. עם זאת, העובדה שבעלי האוניה המשיכו להעסיק את קפטן האוניה ואף שילמו את הקנס לשחררו מעידה על כך שהקפטן היה שלוחה בהברחה.

בהתאם לתכלית החקיקה הקובעת את גובה הקנס שמותר להטיל, גובה המסים שנחסכו מהווה שיקול מנחה לקביעת גובה הקנס וזאת על מנת שהקנס יהווה אמצעי הרתעה יעיל מחד גיסא ויוציא מפי העבריין את בלעו מאידך גיסא שאם לא כן, הסיכון הנמוך מול הרווח האסטרונומי יעודדו בעלי כלי שיט נוספים לתת יד להברחות של טובין עתירי מכס.

סכום הקנס שהוטל על קפטן האוניה - 80,000 ₪ אינו משמש נימוק לקולא מאחר שהשיקולים המנחים בהטלת קנס פלילי שונים מאלה שעל גובה המכס להפעיל בהטלת קנס על אוניה. בית המשפט הטיל על המשיבים הוצאות משפט בגובה 7,500 ₪. בשולי הדברים יצוין כי שווי האוניה בהתאם להערכת שמאי הינה כ-2.5 מיליון ש"ח וניתן יהיה לפרוע את הקנס משווי האוניה.