ביהמ"ש המחוזי בחיפה פסל קריטריון שירות צבאי להעדפה במעונות באוניברסיטת חיפה. השופט רון סוקול קבע כי השימוש בקריטריון שירות צבאי או שירות לאומי מהווה אפליה בין סטודנטים יהודים לערבים. "דומה שהחלק הארי של הציבור הערבי אינו משתתף בשירות צבאי או בשירות לאומי. צריך לזכור כי לכאורה עפ"י חוק שירות בטחון חייבים כל אזרחי ישראל בשירות צבאי, אך בפועל מי שאינו יהודי אינו נקרא לשירות צבאי (למעט דרוזים וצ'רקסים). גם האפשרות ההתנדבות של בני מיעוטים מוגבלת עפ"י הוראות מנהליות". התוצאה בפועל של הוספת הקריטריון של שירות צבאי כקריטריון לחלוקת מעונות היא "הפלייתם של ערביי ישראל", כתב השופט.

למעשה הוסיף וכתב השופט, שיקוליה של האוניברסיטה בקביעת קריטריון מעדיף זה אינם "ערכיים", קרי "רצון לעודד את מי שתורם שנים רבות למען המדינה", אלא כלכליים, ההנחה כי "אלו אשר שירתו בצבא לא השתכרו במשך שנים שבהן שירתו בצבא או בשירות לאומי, ומבחינה זו מצויים במצב נחות לעומת סטודנטים שלא שירתו".

שירות צבאי או לאומי כשלעצמו אינו שיקול רלוונטי לענין מצבו הכלכלי של הפונה ויש לבחון את מצבו של כל פונה ופונה בנפרד, כתב השופט. "אם האוניברסיטה היתה מבקשת לעודד באמצעות חלוקת מעונות תרומה למדינה ולקהילה, הרי שהגבלת ההטבה רק למי שתרם בדרך של שירות צבאי או לאומי עשויה להפסל מחמת אפלייתם של סטודנטים אחרים שתרמו למדינה ולחברה בדרכים אחרות".