חברת אל על עתרה לבג"ץ בדרישה שלא לפתוח את שוק הטיסות הסדירות לתחרות עד ליישום מלא של החלטת הממשלה על הגדלת השתתפות הממשלה בנטל הוצאות הביטחון של החברות הישראליות.

בעתירה נטען, כי החלטת הממשלה מורכבת בעיקרה משני חלקים הקשורים זה בזה. מצד אחד העמדת שיעור השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות על 80% במקום 50% כנהוג כעת, ומצד שני תיקון מדיניות התעופה של מדינת ישראל בקווים סדירים, כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה מחודש מאי 2003, ומינוי מובילים נקובים נוספים ("החלטת הממשלה").

בעתירה דורשת אל על להוציא צו ביניים המורה למשיבים להימנע מליישם באופן חלקי בלבד את החלטת הממשלה, כלומר להימנע מליישם רק את אותו חלק בהחלטת הממשלה העוסק במינוי מובילים נקובים נוספים, וזאת עד למועד מתן פסק הדין בעתירה. כן מתבקש צו ביניים המורה למשיבים להימנע ממינוי מובילים נקובים נוספים, וזאת עד למועד מתן פסק הדין בעתירה.

לפי הנטען בעתירה, שני חלקי החלטת הממשלה וביצועם תלויים ומותנים זה בזה ויש ליישמם במקביל. מאז קבלת החלטת הממשלה ועד ליום הגשת העתירה יושם רק החלק הנוגע למינוי מובילים נקובים נוספים, בעוד שחלקה הראשון של החלטת הממשלה - העלאת שיעור השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון של אל על - אינו מיושם.

"בשל אי יישום שני חלקי ההחלטה במקביל, באופן המנוגד ללשון החלטת הממשלה עצמה ולתכליתה, ומכיוון שפניות החברה בעניין בדבר יישום החלטת הממשלה על שני חלקיה לא נענו עד כה, הוגשה העתירה", נאמר בהודעת אל על לבורסה.