לאחר חבלי לידה קשים וארוכים מאוד, ולאחר שהוסרו כל המכשולים ונפתרו המחלוקות, אישרה הערב הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק הביטוח הלאומי לעידוד השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.

החוק החדש מביא לרפורמה מקיפה בתשלומי קצבת הנכות המשולמת לאנשים עובדים. מטרת הרפורמה היא להסיר את החסמים להשתלבות בעבודה שקיימים היום.

במצב הקיים (לפני התיקון), במקרים רבים לא משתלם מבחינה כלכלית להגדיל את ההכנסה מעבודה מעבר לסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק, משום ששכר בשיעור זה מפחית את קצבת הנכות באופן דראסטי. בנוסף, היום מי שחדל לעבוד חייב לעבור מחדש את כל התהליך הארוך של אישור הנכות, גם אם לא חל שינוי במצבו הבריאותי. מכה נוספת שמונעת היום מהנכה להגדיל הכנסתו מעבודה היא שחלק מההטבות הנילוות לקצבת נכות, אינן ניתנות למי שדרגת אי הכושר שלו נמוכה מ-75%. את הבעיות הללו פותר החוק החדש.

המהפך הגדול שמביא החוק החדש הוא בראש ובראשונה בהקפדה על כך שההכנסה הכוללת של הנכה מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גדולה מהכנסתו מהקצבה. החידוש הפעם הוא שנקבעו דרגות רבות של הפחתה מהקצבה עד להפסקת התשלום.

ההפחתה מהקצבה תתחיל בהכנסה של 21% מהשכר הממוצע במשק ותמשך עד ל-93% מהשכר הממוצע (7,128 ₪ ליחיד), כלומר הנכה יכול להשתכר סכום של 7,000 ₪ מעבודה ועדיין לקבל קצבה בעוד שעד היום היה מפסיד את קצבתו כבר בהשתכרו 3,500 ₪). ההכנסה המירבית המזכה בקצבת נכות הוגדלה ל-60% מהשכר הממוצע במשק לנכים הקשים ול-45% לנכים קשים פחות. נכה שמשתכר מעבודה מסכום זה ועד 93% מהשכר הממוצע יקבל קצבה שתקרא קצבת עידוד.

החוק החדש קובע כי מקבל קצבת נכות שעבד וחדל לעבוד, או פחתה הכנסתו בתוך 36 חודשים מיום שהפסיק לקבל קצבת נכות, יוכל לחזור ולקבל קצבה בשיעור שקיבל לפני כן ללא בדיקות חדשות או חוזרות. כמו כן נקבע כי בשנתיים הראשונות לכניסת החוק לא יזמן הביטוח הלאומי נכים לבדיקה חדשה של קביעת דרגת כושר השתכרותם. במהלך השנתיים יתקין שר הרווחה תקנות חדשות לזימון מחדש.

נכים שיעבדו ימשיכו לקבל את ההטבות הנילוות כמו סיוע בשכר דירה, הנחה בחשבון טלפון וחשמל והנחות בקופות החולים וכו'. הטבות אלה ינתנו במשך שלוש שנים באופן מלא גם למי שיעבור מקצבת נכות לקצבת עידוד. לאחר שלוש שנים ינתנו ההטבות באופן חלקי בהתאם לשיעור של קצבת העידוד שיקבל.