יחידת ניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי ביצעה מאז חודש אפריל השנה עסקאות שונות כנגד החוב החיצוני של ממשלת ישראל במט"ח, בהיקף כולל של 1.5 מיליארד דולר.

העסקאות בוצעו בהמשך לעסקאות שבוצעו בחודשים הראשונים של השנה, במסגרת תוכנית העבודה הרב שנתית של החשב הכללי להקטנת החשיפה למט"ח שהואצה משמעותית בחודשים האחרונים בעקבות תנאי השוק. סך העסקאות שבוצעו מתחילת 2008 מסתכמות בהיקף כולל של 2.5 מיליארד דולר.החוב במטבע זר של ממשלת ישראל עמד בסוף שנת 2007 על כ- 31.1 מיליארד דולר ומתוכם הסתכם החוב הדולרי בכ- 27.4 מיליארד דולר, כ- 88% מכלל החוב הזר של הממשלה לאותו מועד. תכנית העבודה הרב שנתית של החשב הכללי היא לצמצם את החשיפה המטבעית באמצעות הקטנת החוב החיצוני ושינוי תמהיל החוב הזר.עסקאות אלה של יחידת ניהול החוב הממשלתי באגף החשב הכללי בוצעו כאמור במסגרת תוכנית עבודה זו ומטרתן להגן על החשיפות של הממשלה בעיקר לשערי חליפין בכפוף לתנאי השוק המשתנים. לאור ההתפתחויות בשווקים, הוחלט להאיץ את ביצוע תוכנית העבודה הרב שנתית בתחום ניהול החוב הממשלתי, זאת בשים לב לתוכניות הגיוס בשוק המקומי ולניהול סיכוני החוב.בנוסף לעסקאות אלה, ביצע החשב הכללי מתחילת השנה פירעון מוקדם של חוב ממשלתי במט"ח בהיקף כולל של כ- 400 מיליון דולר.מתחילת השנה גודר חוב בסך 2.1 מיליארד דולר על פי החלוקה הבאה: חוב בסך חצי מיליארד דולר גודר תוך שימוש בעסקאות החלף מסוג דולר-יורו וחוב בסך 1.6 מיליארד דולר גודר תוך שימוש בעסקאות מסוג דולר – שקל (עסקאות החלף לטווח ארוך ועסקאות פורוורד לטווח קצר).החשב הכללי ימשיך לפעול להמשך הורדת החשיפה של החוב למט"ח בהתאם לתכנית ולתנאי השוק המשתנים.