על פי אומדנים ראשונים שהוכנו בחטיבה למידע ניהולי שבאגף החשב הכללי, בחודש ספטמבר היה לממשלה גירעון בסך של 0.1 מיליארד שקלים (עודף של  0.2 מיליארד בפעילות למימון הכוללת מתן אשראי נטו). בפעילות מקומית היה לממשלה עודף של 0.7 מיליארד שקלים ובפעילותה בחו"ל גירעון של כ 0.8 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה מסתכם העודף בפעילות הממשלה בסך של כ 2.1 מיליארד שקלים לעומת עודף של 7.8 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2007 – ספטמבר 2008) הסתכם בכ 5.8 מיליארד שקלים. מתחילת השנה מסתמנת עלייה מתמשכת מתונה בגירעון המצטבר ב 12 חודשים אחרונים.

סה"כ ההוצאה הממשלתית (ללא מתן אשראי) הסתכמה בספטמבר בכ 17.8 מיליארד שקלים.  הוצאות המשרדים הסתכמו בכ 16.2 מיליארד שקלים, והיו גבוהות  בכ 5.3% מהרמה החודשית הממוצעת מתחילת  השנה (ללא ינואר).  תשלומי הריבית והחזר קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי הסתכמו בכ 1.5 מיליארד שקלים.

סה"כ הוצאות הממשלה (ללא מתן אשראי) מתחילת השנה הסתכמו בכ 165.1 מיליארד שקלים לעומת 161.8 בתקופה המקבילה אשתקד.  ההוצאות של המשרדים (ללא מתן אשראי) הסתכמו בכ 135.8 לעומת 129.6 אשתקד, עלייה של כ 4.8%. בתקציב השנתי תוכננה עליה של 4.1% בתקציבי המשרדים. שיעור הביצוע של הוצאות המשרדים מתקציב שנתי (מקורי) עומד על על 70.5% גבוה במעט משיעור הביצוע התקציב בתקופה המקבילה אשתקד (70%).

סה"כ ההכנסות (ללא גביית קרן) הסתכמו בחודש ספטמבר  בכ 17.7 מיליארד שקלים.

סך ההכנסות ממסים הסתכמו בכ 15.4 מיליארד שקלים, לעומת 15.7 בספטמבר אשתקד: הכנסות מסים ישירים (מס הכנסה) הסתכמו בכ 7.7 מיליארד שקלים  לעומת 8.8 , הכנסות מסים עקיפים (מכס ומע"מ) הסתכמו בכ 7.2 מיליארד שקלים לעומת 6.6.

המוסד לביטוח לאומי הפקיד בספטמבר סך של 1.0 מיליארד שקלים. מתחילת השנה  מסתכמת ההפקדה נטו של המוסד (הפקדה פחות פירעון קרן וריבית) בסך של 1.7 מיליארד שקלים בעוד שבתקציב תוכננה הפקדה נטו של 1.8 בכל השנה. 

סה"כ הכנסות המדינה (ללא גביית קרן) הסתכמו מתחילת השנה בכ 167.1 מיליארד שקלים לעומת 169.6 בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות  ממסים הסתכמו בכ 143.4 מיליארד שקלים לעומת 145.8 בתקופה המקבילה אשתקד: מסים ישירים 74.8 לעומת 82.6, ירידה נומינלית של כ 9.4% ומסים עקיפים 64.7 לעומת 59.8 עלייה נומינלית של כ 8.2%.

בפעילות המימונית של הממשלה היה גיוס הון נטו בסך 4.2  מיליארד שקלים. הכנסות הפרטה (אופציות בזק) הסתכמו בכ 1.1 מיליארד שקלים. ביתרות הממשלה בבנקים חלה עליה של כ 5.1 מיליארד שקלים כתוצאה מהפעילות התקציבית (גירעון ומימונו).