הודיה לקב"ה על ניסי "עופרת יצוקה"

הרבנים הראשיים לישראל פירסמו הודעה בה הם מודים לקב"ה על הניסים במבצע בעזה. הרבנים מבקשים לקבוע את שבת "בשלח" לסיפור מעשי הניסים במהלך המבצע.

יערה מייטליס , ד' בשבט תשס"ט

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר והרב יונה מצגר, פירסמו הודעה בה הם מודים לקב"ה על הניסים במבצע "עופרת יצוקה". הרבנים מבקשים לקבוע את שבת "בשלח" לסיפור מעשי הניסים במהלך המבצע.

להלן הנוסח המלא של הודעת הרבנים:

לכו נרננה לה', נריעה לצור ישעינו

על הנסים ועל הישועות, אשר לחיילינו ואזרחינו, במבצע "עופרת יצוקה", אשר באה אחר סבלנות והתאפקות של שנים, מה שלא נעשה בשום מקום בעולם אשר משליכים טילים וקסמים על ערים מאוכלסות, עד שנהפכו חייהם של רבבות אלפי ישראל לבלתי נסבלים, והושיטו להם יד לשלום והרגעה ולא אבו שמוע, וירא ה' בצרת בניו ובנותיו, ויעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים ונסים רבים עשה לנו בגילוי שכינה החופפת על חיילינו, כנשר יעיר קנו, על גוזליו ירחף עמד ה' ושם פדותו על ראש עמו ונחלתו להושיעם להרגיעם, בחן ובחסד ובחמלה, גם לב טהור ברא לנו א-ל-הים, לקשרנו בקשרא דמהימנותא, לעשותנו אגודה אחת בלב אחד ובאהבה רבה, ויהי הדבר למופת ולאות.

ועל כל אלה חייבים אנו להודות ולהלל ולשבח ולפאר לבוראינו יוצרנו מלך העולם, בהכנעה ובביטול גמור, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויספרו מעשיו ברנה, ולעבוד אותו בשמחה בגיל ורננה מתוך אחדות ואחוה. וע"כ הציעו רבים וטובים לקבוע את "שבת בשלח" שהיא שבת השירה הנצחית, לכל הדורות, וכל עם ה' די בכל אתר ואתר. יספרו מעשי ה' ברינה וישיחו בכל נפלאותיו, וכל המרבה לספר חסדי ה' הרי זה משובח, ובשעת פתיחת ההיכל יש לומר מזמורי תהילים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור לתודה והודו לה' כי טוב. ומעלת הרבנים שליט"א ידרשו מענינא דיומא להרבות כבוד ה' בעולמו, למען ידעו דורות הבאים כי ה' הוא האלקים, והוא מנהל את עולמו בהשגחה פרטית וייחודית, ובפרט בארץ ישראל אשר עיני ה' אלקיך בה תמיד, ושם ציוה ה' את הברכה.

ואין ספק שהשמחה וההודייה לה' עם החיזוק בלמוד תורה ועבודת ה', יקרבו את גאולתנו ואת פדות נפשנו במהרה בימינו אמן.

המצפים לישועת ה', 
שלמה משה עמאר, הראשון לציון הרב הראשי לישראל , 
יונה מצגר, הרב הראשי לישראל