הלילה נחתם הסכם קואליציוני עם ש"ס, במסגרתו תקבל את תיק הפנים, השיכון והבינוי עם אחריות למינהל מקרקעי ישראל, תיק הדתות וכן שר בלי תיק.

ע"פ ההסכם תקבל ש"ס: סגן ראש הממשלה ושר הפנים. שר הבינוי והשיכון (לרבות האחריות על מנהל מקרקעי ישראל). שר לענייני שירותי דת. שר במשרד ראש הממשלה, שתפקידיו יתואמו בין ראש הממשלה לשר הפנים. סיעת ש"ס תהיה מיוצגת בועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הבטחוני) על ידי סגן ראש הממשלה ושר הפנים ועל-ידי שר נוסף מטעמה. נציג מטעם סיעת ש"ס יכהן כסגן שר במשרד שיוסכם בין ראש הממשלה ושר הפנים.

שר נציג ש"ס יכהן מטעם ממשלה בוועדה למינוי דיינים. נציגי ש"ס יכהנו בועדות השרים על פי מפתח ייצוגה של הסיעה בממשלה. בועדת השרים לענייני חקיקה ייכללו שני שרים מטעם ש"ס. חבר כנסת מטעם ש"ס יכהן כסגן יו"ר הכנסת. חבר כנסת מטעם ש"ס יכהן כיו"ר ועדת הפנים של הכנסת. חבר כנסת מטעם ש"ס יכהן כיו"ר ועדה לא סטטוטורית (פניות ציבור או זכויות הילד) בחלק מהקדנציה ברוטציה, כפי שייקבע בהחלטת הועדה המסדרת או ועדת הכנסת. הקואליציה תתמוך בחבר כנסת מטעם ש"ס כמועמד הקואליציה בוועדה למינוי קאדים מוסלמיים.

בעניין החינוך החרדי נכתב כי "יישמרו עצמאותו,  מעמדו הייחודי ותיקצובו היחסי של החינוך החרדי על כל סוגיו במערכת החינוך הכללית, וזאת אף במידה שיחול שינוי ארגוני, מבני או תוכני במערכת החינוך הכללית. היה ותהיה פגיעה במעמד כאמור תפעל הממשלה לתיקון הפגיעה, בין אם בחקיקה ובין אם בדרך אחרת, הכל לפי העניין והצורך.

נוכח הטענות בדבר הערמת קשיים המכבידים על יכולת התפקוד והתקצוב של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, מוסדות החינוך התרבותיים הייחודיים ומוסדות הפטור, תבחן הממשלה את הטענות ותפעל לגיבוש דרכים לפתרון מצוקות אלו", נכתב.

מוסכם כי יתוקן חוק הביטוח הלאומי כך שתינתן תוספת לקצבאות ילדים במהלך הדרגתי פרוס על פני שלוש שנים בעלות כוללת של 1,400 מיליוני ₪ לשנה. בסוף המהלך ההדרגתי  תינתן תוספת בגין הילד השני, הילד השלישי והילד הרביעי בבית אב בסכום זהה של 93 ₪ לכל ילד כאמור כמפורט להלן: החל מיום 1.7.2009 תעמוד קצבת הילדים לילד רביעי על סך של 252 ש"ח וקצבת הילדים לילד שלישי תעמוד על סך של 219 ₪.  החל מיום 1.7.2010 תעמוד קצבת הילדים לילד רביעי ולילד שלישי על סך של 252 ₪ וקצבת הילדים לילד שני תעמוד על סך של 195 ₪.  החל מיום 1.7.2011 תעמוד קצבת הילדים לילד שני עד רביעי על סך של 252 ₪.

בהסכם נכתב כי החל מיום 1.7.2012 תגדל הקצבה בגין הילד השני, הילד השלישי והילד הרביעי  לסך של 259 ₪ לכל ילד. תוספת זו הינה בנוסף לתוספת בסך כולל של 1,400 מיליוני ₪ הנזכרת לעיל.

סגן רה"מ יו"ר ש"ס השר אלי ישי כי הוא מברך על חתימת ההסכם. "מדינת ישראל עתידה להתמודד עם אתגרים רבים בתחום החברתי הכלכלי ובתחום המדיני-בטחוני. לאור זאת נכון לפעול לשילוב כוחות ולביסוס ממשלה רחבה. רק קואליציה רחבה ויציבה תוכל לעמוד באתגרים הצפויים".
 
יו"ר צוות המו"מ של הליכוד ח"כ גדעון סער אמר: "עתה, 53 ח"כים נקשרו בהסכמי תמיכה בממשלה בראשותו של בנימין נתניהו ובימים הקרובים נפעל להרחבת הבסיס הפרלמנטרי לתמיכה בממשלתו"