הפתעה: הצמיחה בישראל ב-2009 - 0.5%

התוצר המקומי הגולמי עלה בשנת 2009 ב-0.5%, כך עולה מאומדני הלמ"ס. מדובר בצמיחה גבוהה יותר מכל התחזיות המוקדמות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ד בטבת תש"ע

הפתעה: הצמיחה בישראל ב-2009 - 0.5%-ערוץ 7
נתוני צמיחה רבעוניים
אתר הלמ"ס

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2009 ב-0.5%, לאחר עליות בתוצר של 4% בשנת 2008 ולמעלה  מ-5% בשנים 2005-2007, כך עולה מאומדנים מוקדמים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר לפי רבעים מראים שברבע השלישי של שנת 2009  גדל התוצר  ב-3.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עליה של 1.1% ברבע השני שבאה לאחר ירידה של 3.2% ברבע הראשון של 2009 וירידה של 1.6% ברבע הרביעי של שנת 2008.

בלמ"ס מצננים את ההתלהבות מהנתונים, ומציינים כי האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2009 ב-1.8%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש ירד ב- 1.3% לאחר עלייה של 2.2% בשנת 2008. התוצר לנפש בשנת 2009 הסתכם ב-102.5 אלף ש"ח, או 26.1 אלף דולר, במחירים שוטפים. אולם, לשם השוואה, לפי נתוני OECD ירד התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-4.0% בממוצע השנה.

בשנת 2009 עלתה ההוצאה לצריכה פרטית ב-1.1%, לאחר עלייה של 3.6% ב-2008 אך בשל גידול האוכלוסייה ירדה ההוצאה לצריכה פרטית לנפש ב- 0.6%. ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימא ירדה ב- 10.0% לנפש וההוצאה לצריכה שוטפת (סך הצריכה למעט מוצרים בני קיימא) עלתה ב-0.3% לנפש.

ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה השנה ב-1.7%, בהמשך לעלייה של כ-2.1% ב-2008. העלייה בהוצאה לצריכה ב-2009 משקפת עלייה של 2.9% בהוצאה לצריכה אזרחית וירידה של 1.5% בצריכה הביטחונית.

לעומת זאת, ירדו ההשקעות בנכסים קבועים השנה ב-6.6%, לאחר עלייה של 4.4% בשנת 2008. הירידה ב-2009 מבטאת ירידה בהשקעות במכונות, בציוד ובכלי תחבורה ובהשקעות בבנייה שלא למגורים, ועלייה בהשקעה בבתי מגורים.

כמו כן, ירד יצוא הסחורות והשירותים בשיעור של 13.2%, לאחר עלייה של 5.2% ב-2008. התפתחות זו הושפעה מצמצום חד ביצוא יהלומים – ללא יהלומים ירד היצוא ב-10.8% לאחר עלייה של 10.5% בשנת 2008.