בייניש: דיון שנקבע - יתקיים במועדו

בנוהל חדש שפרסמה השופטת בייניש היא מצמצמת את האפשרות לדחות דיונים: "דיון שנקבע, יש לקיים במועד, אלא במקרים חריגים".

עוזי ברוך - ערוץ 7 , י"ט בטבת תש"ע

בייניש: דיון שנקבע - יתקיים במועדו-ערוץ 7
ממתינה בכליון עיניים. בייניש
פלאש 90

במסגרת התוכנית לשינוי הניהול והארגון של עבודת בתי המשפט, פרסמה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש, נוהל לטיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון.

הנוהל אשר יחל ביום 1.3.2010, נועד לצמצם את המספר הרב של בקשות לדחיית מועדי דיונים המתקבלות בבתי המשפט, וגורמות להתארכות משך זמן הטיפול בתיקים ושמיעת המשפטים. הנוהל מהווה חלק ממכלול צעדים הננקטים על-מנת להתאים את מערכת בתי-המשפט למשימות ולאתגרים שעליה לעמוד בהם, ובכלל זה זירוז שמיעת משפטים, קיצור תורים ומתן פסקי-דין בתוך זמן סביר.

הנוהל המונהג לראשונה, נוסח בעקבות המלצות ועדה בראשות נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת מוסיה ארד, שמונתה לשם כך על ידי נשיאת בית המשפט העליון, והוא נדון בפורום נשיאי בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. הנוהל קובע את אמות-המידה לטיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון הן מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר, והן מטעמים אחרים.

בהתאם לנוהל, הכלל הינו כי דיון שנקבע - יתקיים במועדו. בקשות דחייה תיעתרנה במקרים מצומצמים וחריגים בלבד, כאשר מדובר בנסיבות בלתי נמנעות שלא ניתן היה להיערך לקראתן מראש. התפיסה אשר בבסיס הנוהל הינה כי אין לבחון בקשת דחייה ספציפית אך ורק על רקע האינטרסים של בעלי הדין בתיק מסוים, אלא על בית המשפט לשקול אף את האינטרס של כלל המתדיינים וההליכים הממתינים לבירור לפני בית המשפט. נוהל זה משתלב בתוכנית לשינוי שיטת השמיעה של משפטים, ונועד לסייע בקיום שמיעת תיקים בבתי-המשפט ברצף.

בהתאם לנוהל, בקשות לדחייה יוכרעו על ידי השופט הדן בתיק על פי הקריטריונים שנקבעו במסגרתו. ככלל, מדיניות הטיפול בבקשות דחייה תחול הן על דחיות המתבקשות על-ידי בעלי-דין ובאי-כוחם והן על דחיות מצד בית המשפט. הנוהל יחול במידה אחידה ככל האפשר בבתי המשפט השונים ובטיפולם של שופטים שונים. הנהגת הנוהל תחייב היערכות של כלל הגורמים הנוגעים בדבר וכן התאמה של יומן בתי-המשפט, כמו גם יומניהם של עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט.