חופש אקדמי או הסתה?

"המועצה להשכלה גבוהה לא תמלא את תפקידה אם תחמוק מלסמן גבולות גם לחופש האקדמי. חופש אקדמי אינו כולל הסתה או חתרנות, ואם יש על כך עדויות כפי ששמענו היום, אי אפשר להתעלם מכך" אמר יו"ר ועדת החינוך ח"כ זבולון אורלב בסכמו את הדיון היום בנושא "הדרת עמדות ציוניות באוניברסיטאות".

הוועדה החליטה לדרוש מתנועת "אם תרצו", שאספה עדויות וממצאים בנושא להגיש לה ולמל"ג דו"ח כתוב תוך שבועיים. המל"ג תקיים תוך שלושה חודשים דיון בממצאים ותדווח לוועדה מה בכוונתה לעשות בנידון.

"המועצה להשכלה גבוהה לא הייתה מודעת לחומרת התופעה, אומר יו"ר הוועדה ח"כ זבולון אורלב, "ואני לא מאשים אותה, גם אני הייתי מופתע לשמוע את העדויות ואת הנתונים שנמצאו במחקר שערכו סטודנטים בדבר הרכב הסילבוסים. יש לי אמון במל"ג. במדינה דמוקרטית אין זה נכון שפוליטיקאים יפקחו על החופש האקדמי, אבל המל"ג אינה רשאית להתעלם מהעדויות החמורות ששמעה הוועדה. החתרנות הפוסט ציונית והאנטי ציונית פוגעות באושיות המדינה והן גובלות לא אחת בסרבנות לשרת בצה"ל וגם באי ציות לחוק".

רונן שובל, יו"ר אם תרצו דיווח לוועדה על הקנטות של מרצים. כדוגמה הביא את דבריו של פרופ' אלון הראל שדיבר על מחלות נפש ופדופיליה ובנשימה אחת הזכיר מחלת נפש נוספת – "אדמו פיליה" אותה תיאר כמחלת נפש של מתנחלים, שיחסם אל האדמה הוא חולני. שובל דיווח גם על סטודנטים שמצביעים במועל יד תוך התעלמות של הנהלות האוניברסיטאות. כן דיווח על פעילותן של תנועות אנטי ציוניות כגון "א-בנה אל בלד" בכותלי האוניברסיטה. מדובר בתנועה ששני ראשיה יושבים בכלא בעוון סיוע למחבלים, ושמארגנת הפגנות בהן קוראים סטודנטים "חמאס תפגיז את שדרות" ו"ברוח ודם נפדה את פלשתין".

ארז תדמור דיווח לוועדה על מחקר שערך בעזרתו של ד"ר אודי לבל במהלכו נבדקו כל הסילבוסים של הקורסים העוסקים בלאומיות או ציונות במחלקות למדעי המדינה בכל האוניברסיטאות. נמצא שבממוצע 80% מהמאמרים הנלמדים בקורסים אלה הם פוסט לאומיים ופוסט ציוניים ורק 20% מציגים עמדות ציוניות. לדבריו בכל האוניברסיטאות בעולם המערבי נלמד ספר יסוד של אנתוני סמית המציג עמדה לפיה לאומיות הינה תופעה ששורשיה בעולם העתיק, ורק בישראל עמדתו איננה נלמדת כלל, והתיזה הנלמדת בהבלטה והרחבה היא כי לאומיות היא המצאה מודרנית. "לכן", אמר תדמור, "הניסיון להצדיק את שיווק העמדות הפוסט ציוניות כחופש אקדמי זו צביעות. במציאות מגדלים סטודנטים בורים שנחשפים לקשת עמדות מצומצמת ומוטה לעמדות פוסט ציוניות".

מנכ"ל המל"ג, משה ויגדור אמר שיש החלטה מחודש יוני השנה לפיה האוניברסיטאות ימנעו קיום אירועים שיש בהם הסתה. כן הציע לכל סטודנט שנתקל בתופעה כזו לפנות למחלקה לפניות הציבור של המל"ג. הוא הבטיח כי בקרוב מחלקה זו תפרסם את הפניות אליה וכיצד טופלו.