יו"ר ועדת הכנסת חה"כ יריב לוין חזקי עזרא

ועדת הכנסת אישרה היום את חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומח"כ לשעבר, בשל עבירה, לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק של ח"כ ישראל חסון, יריב לוין וקבוצת חברי כנסת.עפ"י הצעת החוק, ועדת הכנסת רשאית להחליט לשלול שכר, תשלומי גמלאות ותשלומים אחרים המשולמים לחבר כנסת או לח"כ לשעבר, כאמור בפרק ט' לחוק הכנסת. אם לבקשת עשרה חברי כנסת, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי חה"כ, חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר. וכי העבירה או חלקה בוצעה בעת כהונתו כח"כ. וחה"כ לא התייצב לחקירה או למשפט או לריצוי עונשו.  ועדת הכנסת מחויבת לאפשר לחה"כ להשמיע את טיעוניו, לפני שתקבל החלטה בנושא. הזימון יפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ובהודעה שתישלח לחבר הכנסת.בסמכות ועדת הכנסת לשנות את החלטתה, אם היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי הסיבות בגינם נשללו התשלומים מחבר הכנסת, חדלו להתקיים. אם ההחלטה תשונה תוך שנה מיום תחולתה, ישולמו לח"כ כל התשלומים אף אם כבר אינו ח"כ. חה"כ יכול לפנות לועדת הכנסת ולבקש לשנות את החלטתה בשל שינוי נסיבות.יו"ר הוועדה ח"כ יריב לוין אמר "אין מנוס מלהפסיק את האבסורד בכך שח"כ לשעבר נמלט מאימת הדין למדינת אויב, ובמקביל ממשיך לקבל מקופת משלם המיסים גמלאות בשווי אלפי שקלים מידי חודש".ח"כ ג'מאל זחאלקה אמר כי "יצר הנקם עבר לדמוקרטיה. ההצעה אינה דמוקרטית ואינה חוקתית. חכי"ם תאבי נקם, דרסו ברגל גסה את זכות הקניין ואת הפרדת הרשויות. הוועדה אישרה חוק שהופכת את הכנסת למאשימה, שופטת ולמבצעת גזר הדין".ח"כ מוץ מטלון העיר שהצעת החוק מפלה לטובה ח"כ שהפנסיה שלו צוברת ולא תקציבית כיון שהכספים כבר הופרשו לחברה חיצונית ולאור זכות הקניין יקשה על הכנסת לגבות חזרה תשלומים שכבר שולמו לח"כ והועברו לקרן פנסיה חיצונית.כל ההסתייגויות שהוגשו ע"י חברי הכנסת מסיעות מר"ץ וחד"ש לא התקבלו. הצעת החוק התקבלה בתמיכתם של שמונה חכים ובהתנגדות ח"כ חיים אורון. הצעת החוק תועבר להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.