ח"כ שאמה
ח"כ שאמה

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה הכהן, קיימה היום דיון בתקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ובתקנות עידוד השקעות הון. התקנות מבקשות לקבוע כי אישור תוכנית מחקר ופיתוח או תוכנית לעידוד השקעות הון של המרכז לעידוד השקעות או ועדת המחקר של משרד התמ"ת יינתן שמבקש האישור מקיים את הוראות חוק שכר מינימום.

נציג משרד התמ"ת, עו"ד מיכאל אטלן, הסביר כי התקנות מתחייבות מתיקון לחוק שיזם ח"כ איתן כבל ואושר ב-2006, שהסמיך את השר לקבוע תנאים למתן מענקים בהתאם לעמידה בחוק שכר מינימום. לדבריו, התקנות מגיעות לאישור באיחור בשל הקושי שבגיבושן, שכן גורמי הסיוע מעוניינים להקל על מבקשי המענקים ולא להקשות עליהם. לדבריו, התקנות מאפשרות שלא להעניק סיוע או לשלול סיוע במקרים בהם מדובר בעבירות בוטות, שמשקפות את העובדה שלא מדובר בתקלות חד פעמיות.

הוועדה אישרה כי מתן המענק יותנה בכך שהחברה שמבקשת את הבקשה או בעל השליטה בה לא הורשעו בהפרעה למפקח עבודה במילוי תפקידו או ב-4 יחידות עבירה אחרות לפי החוק. המשמעות היא כי מי שיורשע בהפרת חוק שכר מינימום 4 פעמים או הפרה אחת שחזרה על עצמה לפחות 4 פעמים לא יהיה זכאי לסיוע.היו"ר שאמה-הכהן הציע להכניס מספר שינויים בתקנות, על מנת להקשיח את התנאים למתן מענקים לחברות שמפרות את חוק שכר המינימום. ביוזמתו נקבע כי אם הוטלו על החברה או בעל השליטה בה ב-4 השנים שקדמו לבקשה ארבעה קנסות מנהליים או יותר, שאחד מהם הוא בסכום של לפחות פי 3 מבסיס הקנס לעבירה – החברה לא תהייה זכאית למענק. זאת בניגוד להצעת משרד התמ"ת, לקבוע כי התקופה תעמוד על 3 שנים והקנס יהיה בסכום של לפחות פי 4 מבסיס הקנס לעבירה. כאשר המשמעות היא להאריך את תקופת הפיקוח על המעסיקים ולצמצם את חומרת העבירות שישללו ממנו מענקים.

עוד נקבע ביוזמת היו"ר כי אם הוטלו על החברה או בעל השליטה בה ב-4 השנים שקדמו לבקשה ארבעה קנסות מנהליים או יותר, שאחד מהם הוא בסכום של לפחות פי 3 מבסיס הקנס לעבירה – החברה לא תהייה זכאית למענק. זאת בניגוד להצעת משרד התמ"ת, לקבוע כי התקופה תעמוד על 3 שנים והקנס יהיה בסכום של לפחות פי 4 מבסיס הקנס לעבירה. כאשר המשמעות היא להאריך את תקופת הפיקוח על המעסיקים ולצמצם את חומרת העבירות שישללו ממנו מענקים.

עוד נקבע כי תחילת התקנות תהייה רטרואקטיבית, ממועד אישור התיקון לחוק שיזם ח"כ כבל, ובלבד שלפחות אחת מהעבירות שבגינה הורשעו החברה או בעל השליטה בוצעה לאחר אישור התקנות. המשמעות היא כי חברה או בעל שליטה בה לא יהיו זכאיות לסיוע אם כבר הורשעו או ספגו קנסות בעבר וביצעו ולו עבירה אחת נוספת  לאחר אישור התקנות. חברה שלא הורשעה בביצוע עבירות לפני כניסת התקנות לתוקף לא תקבל סיוע במידה ויתגלה כי היא עבריינית סדרתית ותורשע ב-4 עבירות שבוצעו לאחר כניסת התקנות לתוקף.