עוד נסיגה
עוד נסיגה התעשיינים

מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבע השני של 2011 חודשה הנסיגה בתפוקת התעשייה: ירידה ריאלית של 1.6% נרשמה ברבע השני, לאחר גידול ריאלי מצטבר של 3.3% בשני הרבעונים הקודמים ונסיגה חדה ברבע השלישי אשתקד (4.4%-).

למעשה, מהרבע השלישי של 2010, עת נבלמה ההתאוששות המהירה שלאחר המשבר, נעה התעשייה בין עליות לירידות, כאשר בסיכום השנה החולפת נרשמה נסיגה מצטברת של קרוב ל- 3% בתפוקת התעשייה.

הנסיגה בתפוקת התעשייה בחודשים הנסקרים מוסברת בעיקרה בשל פגיעה ביצוא, בעוד הביקושים בשוק המקומי נותרו חזקים: נסיגה ריאלית מתונה נרשמה בפדיון התעשייה מיצוא אל מול האצה בקצב גידול פדיון התעשייה בשוק המקומי.

נתונים אלו, מתיישבים עם העובדה שהנסיגה בתפוקת התעשייה נגזרה כולה מנסיגה ניכרת בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית (5.6%-), עתירי היצוא, זאת בשל נסיגה חדה בתפוקת ענף התרופות, לצד קיפאון בענפי האלקטרוניקה.

הנסיגה בתפוקת התעשייה מותנה הודות להמשך צמיחת יתר קבוצות התעשייה. עם זאת, נציין כי האטה ניכרת נרשמה בקצב צמיחת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (1.6%) והמסורתית (0.5%), לצד האטה קלה בקצב צמיחת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (2.4%). כך, בניכוי הנסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית, רשמו יתר קבוצות התעשייה צמיחה של כ- 1.6%.

בבחינה ענפית, נמצא כי הנסיגה בתפוקת התעשייה ברבע השני של השנה נגזרה בעיקרה, כאמור,  מנסיגה ניכרת, הנאמדת בכ- 18%, בתפוקת ענף התרופות, לצד נסיגה בתפוקת ענף הכימיה (9%-). נסיגות אלו קוזזו בחלקן הגדול הודות לגידול דרמטי, של 41%, בתפוקת ענף הכרייה והחציבה.

למעשה, מרבית ענפי התעשייה רשמו גידול בתפוקתם ברבע השני של השנה וביניהם: ענף ציוד התקשורת האלקטרוני (7.9%), כלי ההובלה (3.3%), הגומי והפלסטיק (2.4%) וענף המכונות והציוד (4.2%). מנגד, נסיגה בולטת יחסית נרשמה בתפוקת הרכיבים האלקטרונים (5.1%-), והמזון (1.2%-).