שלום שמחון
שלום שמחוןצילום: פלאש 90

מתחילת החודש הלועזי הבא ייאסר השימוש ב"אותיות קטנות" בכל מידע פרסומי, שבא להגביל, לסייג או להתנות את האמור בפרסום יהווה עבירה על חוק הגנת הצרכן.התיקון כולל את החידושים הבאים:

1. הגדרת המונח "מידע אחר" – התקנות קובעות כי מידע אחר הוא כל פרסום, לרבות עלון מידע, קטלוג, מודעת פרסומת וכן מידע כיוצא באלה, בין מודפס ובין במדיה אלקטרונית. התקנות קובעות כי מידע אחר הוא מידע פרסומי היכול להופיע במודעה, שלט חוצות, עלון מידע קטלוג וכיוצא באלה. המידע כאמור יכול להיות מודפס או להופיע במדיה אלקטרונית כגון באינטרנט, במכשיר סלולארי, באי מייל. יודגש כי התקנות אינן חלות על פרסומות המופיעות בטלוויזיה לגביהן קיימת הסדרה ספציפית אחרת מכוח חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן– 1990 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982.

2. התקנות קובעות הסדרה אך ורק לגבי "תנאי הכלול במידע" היינו, הוראה הכלולה במידע, המגבילה, מסייגת או מתנה את האמור בו. עוסקים רבים נוהגים לפרסם את עצמם ואת מרכולתם באותיות גדולות ומושכות את העין, עם זאת את הסייגים לפרסום הם לרוב כותבים בתחתית העמוד ובאותיות קטנות שלעיתים בלתי קריאות. שינוי הפרקטיקה הזו של כתיבת הסייגים באותיות קטנות מדי היא זו שעומדת על הפרק בתקנות אלה.

3. מאחר והמידע הפרסומי כאמור יכול להופיע גם במדיה אלקטרונית, קובעות התקנות כי הגודל המזערי של האותיות בסייגים הכלולים במידע כאמור יהיה 30% מגודל האותיות הגדולות ביותר שבמידע האמור, אך לא יותר מגודל האותיות המהוות את תוכן המידע. במקרה בו הפרסום עצמו כתוב באותיות קטנות וה- 30% מגודל האותיות הגדולות ביותר במודעה הינו קטן מ – 2 מ"מ, קובעות התקנות כי בכל מקרה וככל שהמידע לצרכן אינו מופיע במדיה דיגיטלית, הגודל לא יקטן משני מ"מ. הוראה זו לא תחול על מדיה דיגיטלית מאחר ויש קושי לאכוף אותה לגבי מדיה דיגיטלית.

4.     אכיפת התקנות תחל מיד עם כניסת התקנות לתוקף ביום 1/1/2012.

שר התמ"ת, שלום שמחון, אמר היום כי "התיקון יאפשר לצרכן לקבל תמונה אמיתית של המוצר או השירות המוצע לו ולהחליט על כדאיות הרכישה כאשר כל המידע והסייגים מצויים בידיו".